Kagerup – Afgørelse – Screening i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Kagerup, Kagerup Byvej 20, 3200 Helsinge: Screeningsafgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering for etablering af mindre whisky destilleri i eksisterende bygning

Klagefristen er den 6. marts 2020.

Se afgørelse og klagevejledning her.
Ansøgning og screening.