Afgørelse om ikke at miljøvurdere plangrundlag for Engerødvej 43, Helsinge

Plangrundlaget, lokalplan 512.24 og kommuneplantillæg nr. 33, for boligområde ved Engerødvej 43 i Helsinge er miljøscreenet. Miljøscreeningen konkluderer at planerne ikke skal miljøvurderes, da det vurderes, at ændringen i trafikmønstrene fra børnehave til boliger ikke vurderes at medføre en særlig påvirkning, samt at den forventede terrænregulering ikke vurderes at være i væsentligt omfang og heller ikke vil betyde at der vil være en risiko for oversvømmelse indenfor lokalplanområdet. Klagefristen er d. 24. juli 2020.

Se miljøscreeningen her

Klagevejledning
Gribskov Kommunes beslutning om at vedtage planen endeligt kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.
Beslutningen kan påklages inden 4 uger fra den dag afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. På siden finder du mere information om, hvordan man klager.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Gribskov Kommune. Hvis Gribskov Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan læse mere om muligheden for at blive fritaget for at benytte klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.

Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.