Takster og tilskud til dagtilbud, FO og klub

Her finder du priser og tilskudsmuligheder.

Takst  pr måned 2019 (OBS nye takster pr. 1. april 2019)

Daginstitutioner - 1. januar til 31. marts 2019 
Integrerede institutioner – børn under 3 år 3.161 kr.
Integrerede institutioner – børn over 3 år 1.753 kr.
Udvidet åbningstid tillæg til takst – børn under 3 år* 1.224 kr.
Udvidet åbningstid tillæg til takst – børn over 3 år* 612 kr.
Institutionsplads med deltidsplads – børn under 3 år 1.520 kr.
Institutionsplads med deltidsplads – børn over 3 år 843 kr.

Daginstitutioner - 1. april til 31. december 2019 
Integrerede institutioner – børn under 3 år - 49,5 timer 2.903 kr.
Integrerede institutioner – børn over 3 år - 49,5 timer 1.616 kr.
Integrerede institutioner – børn under 3 år - 52 timer 3.050 kr.
Integrerede institutioner – børn over 3 år - 52 timer 1.698kr.
Institutionsplads med deltidsplads – børn under 3 år 1.760 kr.
Institutionsplads med deltidsplads – børn over 3 år 979 kr.

Daginstitutioner inkl. frokostmåltidsordning**
Integrerede institutioner med egen produktion - Lægges til den almindelige 
forældrebetaling 510 kr.
Integrerede institutioner med ekstern produktion - Lægges til den almindelige 
forældrebetaling 570 kr. 

Dagpleje Heltidsplads
1. januar til 31. marts 2.687 kr.
1. april til 31.december 2.583 kr.
Deltidsplads i forbindelse med orlov/barsel pr 1. april: 1.614 kr.

Privat pasning / pasning af eget barn - 1. januar til 31.marts 2019
Tilskud til privat pasning - børn under 3 år 6.852 kr
Tilskud til privat pasning - børn over 3 år til skolestart 3.899 kr

Privat pasning / pasning af eget barn - 1. april til 31. december 2019
Tilskud til privat pasning - børn under 3 år 6.587 kr
Tilskud til privat pasning - børn over 3 år til skolestart 3.757 kr

Fritidsordninger (FO) *** 
Morgenmodul (0.-5. klasse) 411 kr.
Eftermiddagsmodul (0.-2. klasse) 1.547 kr.
Eftermiddagsmodul (3.-5. klasse) 909 kr. 
Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange) 389 kr.

Klubtilbud for 6.klasse**
Klubtilbud for 6. klasse 174 kr.

*Takst for 2018 fastholdes, da den bortfalder 31. marts 2019
**Gilbjerg Børnehus (afdeling Birkevang), Sandslottet, Bjørnegården og Skt. Helene Børnehus 
***Juli måned er betalingsfri i FO og klub. Taksten er fremhævet med forventningen til prisudviklingen i 2019.

 

Fripladstilskud og søskendetilskud

Fripladstilskud og søskendetilskud

Her kan du læse om muligheder for økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud

Fripladstilskud 

Økonomisk fripladstilskud søges til pladser i vuggestue, børnehave, integrerede institutioner, FO og klub. Fripladstilskuddet opgøres på baggrund af husstandsindkomst. Det genberegnes månedligt via oplysninger fra SKATs indkomstregister og kan derfor ændres, hvis din husstand har varierende indkomst. Tilskuddet bevilges med virkning fra den efterfølgende 1. i måneden. Er det første gang, dit barn starter i institution, gælder tilskuddet fra den dato, dit barn er indmeldt, hvis vi har modtaget din ansøgning inden for to måneder fra indmeldelsesdato. Du skal ikke genansøge ved institutionsskift, medmindre der er sket ændringer i husstandsindkomsten.

Se aktuelle indkomstgrænser og ansøg på borger.dk

Du er selvstændig
Er du selvstændig og ønsker at søge om økonomisk fripladstilskud, ansøger du på Borger.dk.
Du skal desuden udfylde et skema over forventet indkomst.

Skema over forventet indkomst.docx (kan hentes og udfyldes) >

eller Skema over forventet indkomst.pdf  >

Skemaet kan returneres via digital post til postkassen Økonomisk fripladstilskud

Ansøgning, skema og forskudsregistreringen fra SKAT anvendes ved vurdering af om du kan bevilliges økonomisk fripladstilskud. Du skal være opmærksom på, at hvis slutligningskontrollen viser, at den faktiske indkomst, der har været til rådighed, har været højere end indkomsten på bevillingstidspunktet, f.eks. på grund af specielle skattetekniske fradrag, vil fripladstilskuddet blive omregnet og en ekstraopkrævning blive fremsendt.

Enlig eller samlevende forsørger
Hvornår betragtes man som enlig og hvornår som samlevende?
Pjecen forklarer, hvad man må, og hvad man ikke må, når man modtager ydelser som enlige. Pjecen forklarer også, hvilke rettigheder man som borger har i forbindelse med mødet med kommunen eller Udbetaling Danmark, og når det skal vurderes, om man er enlig eller samlevende.

Læs vejledning til enlige forsørgere der modtager børnetilskud og økonomisk fripladstilskud.pdf  >

Oplysningspligt
Du er stadig forpligtiget til at oplyse ændringer i husstandssammensætning, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud. Indkomstændringer reguleres automatisk, med mindre det er indkomst fra selvstændig virksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet. Er der væsentlige varige ændringer i indkomsten, bedes du rette det via Digital Pladsanvisning, så du får det korrekte økonomiske fripladstilskud.
Sker der ændringer i dine økonomiske og/eller personlige forhold, som kan medføre ændringer i din bevilling, har du pligt til straks at ansøge på ny.

Søskendetilskud

Søskendetilskud gives til søskende i alle dagtilbud og FO. Forældrene skal betale fuld pris for den dyreste plads og 50 % for de øvrige pladser. Der gives ikke søskenderabat til fritidsklub i 6. klasse og ungdomsklub. For at modtage søskendetilskud skal børnene have fælles bopæl og samme betaler. Tilskuddet gives, uanset om børnene benytter plads i Gribskov Kommune eller i en anden kommune. Der er dog særlige regler for udregningen af søskendetilskuddet, hvis et barn har plads i anden kommune. Få oplysning om søskendetilskud ved plads i anden kommune i Pladsanvisningen.
Børn i private skolepasningsordninger er ikke omfattet af reglerne om søskendetilskud til søskende i daginstitution, dagpleje eller skolefritidsordning.