Byggeaffald

Læs mere om miljøskadelige og farlige stoffer i byggeaffald, der kan forekomme ved nedrivning og renovering.

Du er som boligejer bygherre og dermed ansvarlig for, at byggeaffald kommer det rigtige sted hen, og at der tjekkes for farlige stoffer. Også selvom du bruger håndværkere og rådgivere til at udføre arbejdet.

Du skal anmelde dit byggeaffald
Byggeaffald fra et mindre byggearbejde under 10 m2, eller som frembringer mindre end 1 ton affald skal ikke anmeldes.
Ellers skal alt byggeaffald anmeldes - og det skal anmeldes senest 14 dage inden nedrivning eller renovering begynder. Som en del af anmeldelsen skal du tage stilling til, om noget af affaldet kan indeholde farlige stoffer, herunder asbest, bly og pcb. Dette kaldes en screening. Få hjælp til screeningen i denne pjece.

Hvis der er farlige stoffer i byggeaffaldet, vender vi tilbage til dig for at vejlede om det videre forløb.

Sådan anmelder du

Byggeaffald anmeldes via Byg- og Miljøportalen. Du skal logge ind med NemID. Brug et af de tre links nedenfor for at komme til anmeldelsen. Start med at indtaste din adresse og tryk derefter på "Start dit projekt her". Skemaet til anmeldelse ligger under overskriften "Vand, varme, affald, energi, miljø og natur". Ud for "Affald" trykker du på knappen "+Tilføj". Nu kan du udfylde skemaet. Du skal udfylde punkter med rød stjerne før du kan sende det ind. Sagsbehandlingstiden er ca. 14 dage uden for ferieperioder. 

Byg og Miljø

Virk.dk

Borger.dk

PCB i byggeaffald

PCB i byggeaffald

Som ejer af boligen er du bygherre og har ansvar for at screene for PCB, når der nedrives eller bygges om. Du skal screene, når boligen er bygget eller ombygget i perioden 1950-1977, eller byggearbejdet omfatter termoruder fra perioden 1950-1977.

Screeningen er en del af anmeldelsen af byggeaffald, som du finder på www.bygogmiljoe.dk eller virk.dk.

PCB forekommer oftest i elastiske fuger, termovinduer, lim, maling og lysarmaturer.

Indeholder dit tag asbest?

Indeholder dit tag asbest?

Er du i tvivl om dit tag indeholder asbest, kan du ringe til Cembrit (tidl. Dansk Eternitfabrik) på tlf: 99 37 22 22. Ud fra et nummer på tagpladerne kan de oplyse dig om dine tagplader indeholder asbest eller ej.

Du må godt selv nedtage dit asbestholdige eternittag. Personer under 18 år må ikke arbejde med asbest. Arbejdet må ikke støve og skal ske i overensstemmelser med reglerne i "Arbejdstilsynets Vejledning om asbest C.2.2" fra juli 2005.

Når du transporterer støvende, asbestholdigt affald, skal det være fugtigt og emballeret i en støvtæt emballage, der er mærket med oplysning om, at det indeholder asbest.

Støvende asbest og arbejdsmiljø

Støvende asbest og arbejdsmiljø

Asbest er farligt affald og findes især i eternittage, fliseklæber, visse loft- og vægplader og isoleringsmateriale.

Du kan aflevere asbest og eternit på genbrugsstationen.
Har du store mængder i forbindelse med ombygning eller nedrivning, skal det anmeldes til kommunen som byggeaffald.

Hvis du vil rense dit asbestholdige eternittag, skal det gøres på en måde, så det brugte vand opsamles, og der ikke spredes partikler til omgivelserne. Du må aldrig højtryksspule et asbestholdigt tag.

Støv fra afrensning, knækkede eternitplader og anden støvende asbest er farligt at indånde.

Hvis eternitpladerne skal fjernes, skal de tages ned i hel stand. Knækkede plader kan støve.

Læs mere på Dansk Asbestforenings hjemmeside

Om regler for håndtering af asbest på Arbejdstilsynets hjemmeside

Genbrug af byggeaffald

Genbrug af byggeaffald

Det er altid bedst og billigst at kunne genbruge byggeaffaldet.

Du har mulighed for at genbruge beton, uglaseret tegl (mur og tagsten) eller blandinger natursten/uglaseret tegl/beton til et nyt anlægsarbejde.

Hvis du vælger at gøre det, skal det anmeldes til kommunen.
Kontakt Center for Teknik og Miljø på tms@gribskov.dk