Klager i forhold til Planloven

Natur- og Miljøklagenævnet behandler klager over kommunens afgørelser efter planloven. Du kan klage over kommunens afgørelser truffet i medfør af planlovgivningen, for eksempel lokalplaner, byplanvedtægter eller landzonetilladelser.

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen.

Vær opmærksom på, at der er en tidsfrist for hvornår du skal indbringe din klage. Nævnet skal have modtaget din klage inden for fire uger fra den dag, du har modtaget kommunens afgørelse.

Du skal klage via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal.

Gå til Natur- og Miljøklagenævnets klageportal