Ejendomsskat

Hvis du ejer fast ejendom, skal du betale ejendomsskat til Gribskov Kommune.

Gribskov Kommune udsender ejendomsskattebilletten 2020 til e-boks den 13. december 2019. Modtager du ejendomsskattebilletten på papir, bliver den afsendt med postnord den 8. januar 2020. Ejendomsskat opkræves i to rater med frist den 1. februar og 1. august.

I 2020 opkræver Gribskov Kommune:

Grundskyldspromille på 29,34

Der betales ikke dækningsbidrag af erhvervsejendomme.  

Alle ejere af ejendommen vil modtage en ejendomsskattebillet. Hvis der er flere ejer af ejendommen, modtager kun den ene ejer indbetalingskort. Øvrige ejer modtager kopi af ejendomsskattebilletten. (Kopi står med store bogstaver over ejendomsskattebilletten)

Hvis en anden ejer ønsker ejendomsskattebilletten tilsendt med indbetalingskort, skal der sendes en mail til tms@gribskov.dk

Indbetalingskortene er sendt med den originale ejendomsskattebillet, hvis dette ikke er tilfældet kontakt Gribskov kommune for at få tilsendt nyt indbetalingskort.

Begge indbetalingskort udsendes med opkrævningen af 1. rate.

Hvis indbetalingskortene ikke er vedhæftet ejendomsskattebilletten, skyldes det sandsynligvis at betalingen er tilmeldt betalingsservice.

Ved ejerskifte bliver der automatisk udsendt ejendomsskattebillet til ny ejer.

Ved dødsfald, vil der ikke blive udsendt en ny ejendomsskattebillet, til bobehandler.

Du vil modtage din ejendomsskattebillet i din e-boks, og er du fritaget for digital post, vil du modtage din ejendomsskattebillet som brev.

Spørgsmål vedr. gebyr til rottebekæmpelse og affald, skal rettes til Borgerservice.

Mail: Borgerservice@gribskov.dk
Tlf. 7249 6000

Spørgsmål vedr. skorstensfejerbidrag skal rettes til skorstensfejeren.

Helsinge området: Telefon 48712386
(man- fre kl.7.00 - 9.00)

Græsted - Gilleleje området: Telefon 48393902
(man. - tor. 7.00 -15.00 fre. 7.00-13.00)

Forfaldsdatoer:
1. rate betales senest 20. februar, hvert år, hvis denne dag er en bankdag, ellers førstkommende hverdag.

2. rate betales senest 20. august, hvert år, hvis denne dag er en bankdag, ellers førstkommende hverdag.

Har du indbetalt ejendomsskat to gange:

Er der indbetalt dobbelt, sendes mail til opkraevning@gribskov.dk.

Af mailen skal fremgå:

Navn
Cpr. nr.
Ejendoms nr. (alternativt adressen)
Kontaktoplysninger
Hvis der er indbetalt dobbelt i forbindelse med ejerskifte, skal der medsendes kopi af refusionsopgørelsen.

Tilbagebetaling af for meget indbetalt ejendomsskat vil altid udbetales til nemkonto.

 

 

 

 

 

Betaling af ejendomsskat

Betaling af ejendomsskat

Gribskov Kommune udsender ejendomsskattebilletten til din digitale postkasse sidst i december. Som ejer af en ejendom, har du pligt til selv at sørge for at betale ejendomsskat, også selvom du ikke har modtaget et indbetalingskort.

Hvis ikke din ejendomsskat er tilmeldt betalingsservice, modtager du indbetalingskort til betaling af begge rater sammen med ejendomsskattebilletten.
Hvis betalingen af ejendomsskat er tilmeldt betalingsservice på beregningstidspunktet, vil der nederst på ejendomsskattebilletten stå:
"Ved beregningen var ejendom tilmeldt betalingsservice. Indb.kort vedlægges ikke".

Er dit indbetalingskort blevet væk, kan du kontakte Gribskov Kommune via kontaktoplysningerne nederst på siden.
Ønsker du at betale via Betalingsservice, kan du tilmelde betalingen via netbank eller kontakte dit pengeinstitut.

Når du betaler for sent

Hvis du betaler efter den sidste rettidige betalingsdag, beregnes der renter pr. påbegyndt måned. Renterne beregnes fra forfaldsdatoen og indtil den dag, du betaler.

Udsendelse af rykker medfører et gebyr på 250 kr. pr. rykker. Gebyret er vedtaget af Byrådet.

Ved fortsat manglende betaling af ejendomsskat vil kommunen inddrive restancen ved en udlægsforretning. Dette medfører yderligere omkostninger i form af retsafgift og underretningsgebyr. Hvis restancen fortsat ikke betales sender kommunen kravet videre til advokat og i yderste konsekvens begærer kommunen ejendommen solgt på tvangsauktion.

Lån til ejendomsskat eller kloaktilslutningsbidrag

Lån til betaling af ejendomsskat eller kloaktilslutningsbidrag

Ejer du eller din ægtefælle en bolig, kan du få lån til at betale ejendomsskat.

Dog kun til at dække den kommunale grundskyld og tilslutningsbidrag i forbindelse med kloaktilslutning.

Betingelser
For at få lån skal du eller din ægtefælle være fyldt 65 år. Man kan fortsat være erhvervsaktiv (65 år) og få lån, eller få udbetalt pension efter lov om social pension/delpension eller modtage efterløn.

 • Lån kan ydes, hvis der er plads inden for den seneste ejendomsvurdering.
 • Lån kan kun opnås til én ejendom, og ejendommen skal fortrinsvis anvendes af ejeren og hans husstand til beboelse.
 • Lån ydes til én-familiehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.
 • Lånebeløbet forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. Renten er pr. 1. januar 2019 0,88 procent.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskat/kloaktilslutning

Sikkerhed for lån

Kommunen tinglyser et skadesløsbrev, der fungerer som sikkerhed for lånet. Tinglysningsafgiften betales af kommunen uden omkostninger for låntager. Når lånet med renter udgør 95% af værdien på skadesløsbrevet, kontakter kommunen låntageren for at høre, om man ønsker at fortsætte ordningen med et nyt skadesløsbrev, hvis den seneste ejendomsvurdering giver mulighed for det.

Er du i gang med at optage nye lån i bank eller kreditforening, skal du vente med at ansøge til det nye lån er tinglyst i ejendommen.

Hvad opkræves på ejendomsskattebilletten

Hvad opkræves på ejendomsskattebilletten

Udover grundskyld og rottebekæmpelsesgebyr kan der opkræves gebyr for skorstensfejning, kystsikringsbidrag og evt. morarenter og rykkergebyr på din ejendomsskattebillet.

Rottebekæmpelse

Gribskov Kommune opkræver afgift for rottebekæmpelse på alle ejendomme – også for ubebyggede grunde.

Skorstensfejning

Som ejer af en ejendom har du pligt til at få renset og efterset din skorsten af en skorstensfejer mindst én gang om året. Du betaler selv for det lovpligtige arbejde.

Byrådet skal sørge for, at borgerne får tilbudt lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Gribskov Kommune opkræver betaling for skorstensfejning over ejendomsskattebilletten på vegne af de skorstensfejere, kommunen har lavet aftale med.

Som husejer kan du frit vælge en anden skorstensfejer end den skorstensfejer, du hører under. Det kan være dyrere, da der må forventes opkrævning af tillæg for kørsel mv.

Eventuelle tilbagebetalinger eller opkrævninger i løbet af året foretages af skorstensfejeren selv.

Læs mere om skorstensfejere og takster i Gribskov Kommune

Kystsikringsbidrag

Kystsikringsbidrag opkræves over ejendomsskattebilletten beregnet efter antal parter. Det er Kystsikringslaget, der foretager partsfordelingen og beslutter størrelsen på det samlede beløb, der ønskes opkrævet.

Forbrugsafgifter, vand, varme og renovation

Gribskov Kommune opkræver renovations- og affaldsafgifter for private husstande.

Renovations- og affaldsafgifter for virksomheder opkræves af Vestforbrænding.

Vil du vide mere om vand og varme, skal du kontakte dig forsyningsselskab. 

Beregning af ejendomsskat

Beregning af ejendomsskat

Grundskyld

Grundskyld (ejendomsskat) beregnes af den afgiftspligtige grundværdi.

Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af disse værdier:

 • Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer, således som disse beløb er fastsat ved vurderingen.
 • Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent.

Reguleringsprocenten opgøres som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3%. Reguleringsprocenten må højest udgøre 7% ifølge loven.

Bekendtgørelse om kommunal ejendomsskat  >

Sker der ændring af ejendommens/grundens areal, anvendelse, planforhold eller af ejerlejlighedens fordelingstal kan ejeren opleve en større stigning i beskatningsgrundlaget end de højst syv procent.

Ændring i matrikelforhold

En særskilt vurdering af ejendomme, hvorpå der er sket ændringer i matrikelforholdet, bliver foretaget den efterfølgende vurderingstermin pr. 1. oktober. Der kan således gå op til 2-3 år, før man efter salg og køb bliver opkrævet særskilt ejendomsskat. I mellemtiden skal køber og sælger selv fordele ejendomsskatten forholdsmæssigt.

Eksempelvis vil salg af jord registreret i Geodatastyrelsen den 2. oktober først blive vurderet særskilt pr. 1. oktober det efterfølgende år. Denne vurdering får så indvirkning på ejendomsskatten det 2. skatteår, efter vurdering er foretaget.

Dækningsafgift

Gribskov Kommuner opkræver IKKE dækningsafgift for erhvervsejendomme.

For visse offentlige ejendomme opkræves dækningsafgift af forskels- og grundværdi, jævnfør lov om kommunal ejendomsskat § 23.

Ejerskifte - ejendomsskat

Betaling ved ejerskifte

Når du køber eller sælger fast ejendom, er det vigtigt at aftale, hvem der skal sørge for betalingen af ejendomsskatter. Ejendomsskattebilletten bør som hovedregel afleveres til den nye ejer.

Ved ejerskifte sender vi automatisk indbetalingskort til den nye ejer. Husk at tjekke din digitale post og vær opmærksom på, at der kun sendes et indbetalingskort pr. ejendom – dvs, at fx ægtefæller ikke begge modtager et indbetalingskort.

Registrering af ny ejer finder sted i forbindelse med tinglysning af skødet. Efter dette tidspunkt kan den nye ejer tilmelde betalingen af ejendomsskatter til Betalingservice.

Fastfrysning af grundskyld i 2018

Fastfrysning af grundskyld i 2018 - værd at vide

Derfor opnår grundejere rabat på 2. rate af ejendomsskatten

Fra 20. maj dannes de nye ejendomsskattebilletter for 2. halvår 2018.

Her får en stor gruppe grundejere en rabat på deres ejendomsskat (grundskyld), fordi regeringen som en del af finansloven for 2016 besluttede at fastfryse grundskylden.

Fastfrysningen af grundskylden foretages ved at regulere 2. rate i 2018. Dvs. at hele den rabat, som regeringen har besluttet at tildele, trækkes fra i 2. rate, så den bliver mindre end 1. rate. 

Kommunen omberegner for alle berørte ejendomme – ny opkrævning med rabat sendes ud.      

Som borger behøver man ikke at foretage sig noget på eget initiativ for at opnå besparelsen. Kommunerne omberegner ejendomsskatten for alle ejerboliger og regulerer betalingen på 2. rate af ejendomsskattebilletten (eller hvis der er flere rater på de rater, der forfalder efter 1. juli).

For grundejerne betyder det, at:

 • Alle berørte får automatisk tilsendt en ny ejendomsskattebillet med tilhørende opkrævning, hvis man er berørt af fastfrysningen.  
 • Man skal da blot betale det nye indbetalingskort og undlade at betale det oprindelige, hvis man først på året har fået tilsendt indbetalingskort til 2. rate.
 • Er man tilmeldt PBS, bliver betalingen rettet automatisk

 

Har du fået 2 nye ejendomsskattebilletter i din e-boks?

Det er kun de ejendomme, hvor ejendomsskattenbilletten ikke er tilmeldt PBS.

Den første indeholder ejendomsskattebillet med beregning af reguleringen uden indbetalingskort og den anden indeholder den rettede ejendomsskattebillet med indbetalingskort.

Vores leverandør havde desværre ikke fået sendt indbetalingskortet med den første ejendomsskattebillet. Vi beklager på vegne af vores leverandør for ulejligheden.

Hvornår modtager man den nye beregning?

De nye ejendomsskattebilletter lander i grundejernes postkasser (e-boks m.m.) i starten af uge 23. (De første i weekenden den 4.-5. juni 2018).

Regulering sker til aktuel ejer. Hvis der har været ejerskifte i 2018, udsendes til orientering en kopi af skattebilletten til tidligere ejer.

Hvad sparer man som grundejer?

Den samlede besparelse for grundejerne er skønnet til 755 mio. kr.

For den enkelte grundejer kan besparelsen være op til 6,6 pct. af grundskylden.

Det svarer til, at man skal betale op til 660 kr. mindre i 2. rate for hver 10.000 kr. man betaler årligt i grundskyld.

Fastfrysningen får dog ikke samme betydning for alle: 

 • Fastfrysningen gælder kun ejerboliger, dvs. parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, mv., der efter vurderingslovens §!1 vurderes i ulige år. Det betyder, at fastfrysningen typisk ikke vil omfatte f.eks. udlejnings- eller andelsejendomme.

 • Kun grundejere, som betaler grundskyld af den såkaldte skatteloftsværdi frem for at seneste grundvurdering fra SKAT får glæde af fastfrysningen. Det skyldes, at det ikke er grundskylden som sådan, der fastfryses, men den såkaldte reguleringsprocent, som styrer stigningen i grundskatteloftsværdien. Man kan både se SKAT's vurdering og grundskatteloftsværdien på sin ejendomsskattebillet. SKAT har skønnet, at ca. 90 pct. af grundejerne betaler grundskyld af grundskatteloftsværdien.

 • Generelt kan man sige, at alle ejerboligejere i år skal betale det samme eller mindre i grundskyld end sidste år. Skattebetalingen kan dog stige samlet set, hvis der er sket væsentlige ændringer i ejendommens forhold, som har medført en omvurdering fra SKAT.

Teknisk uddybning

Skatteloftet over grundskylden er udformet sådan, at grundejeren betaler grundskyld af den laveste værdi af enten 1) grundværdien som vurderet af SKAT, eller 2) skatteloftsværdien som er sidste års afgiftspligtige grundværdi (den grundværdi der senest blev betalt grundskyld af) fremskrevet med reguleringsprocenten.

Begge dele fremgår af ejendomsskattebilletten for 2018.

Normalt ville reguleringsprocenten for 2018 have været 6,5 pct., men i kraft af fastfrysningen fastholdes grundskatteloftsværdien på sidste års niveau for ejerboliger.

Det betyder, at alle de grundejere, hvor grundskatteloftsværdien er lavere end grundværdien, får en rabat på deres grundskyld. 

Det betyder omvendt også, at grundejere, som betaler grundskyld af SKAT’s grundværdi, ikke får nogen rabat.

SKAT har tidligere skønnet, at kun ca. 10 pct. af boligejerne betaler grundskyld af grundvurderingen.

 

Har du fået 2 nye ejendomsskattebilletter i din e-boks?

Det er kun de ejendomme, hvor ejendomsskattenbilletten ikke er tilmeldt PBS.

Den første indeholder ejendomsskattebillet med beregning af reguleringen uden indbetalingskort og den anden indeholder den rettede ejendomsskattebillet med indbetalingskort.

Vores leverandør havde desværre ikke fået sendt indbetalingskortet med den første ejendomsskattebillet. Vi beklager på vegne af vores leverandør for ulejligheden.