Hvad er et hegn?

Et hegn omfattet af Hegnsloven, skal have hegnsfunktion. Det betyder, at hegnet skal:

  • Udgøre en tydelig adskillelse af flere ejendomme (i modsætning til enkeltstående buske eller spredt vildtvoksende beplantning)
  • Beskytte mod fredskrænkelser (indblik)
  • Give en form for læ for ejendommene.

Et hegn kan have mange udformninger. Det kan være en hæk, et plankeværk, raftehegn, trådhegn, en mur eller andet.

Der findes tre typer hegn i Hegnsloven:

  1. Fælleshegn er et hegn, der er opsat af grundejerne i fællesskab eller efter fælles aftale.

    Hvis der er uenighed om hegnets status, eller hvis grundejerne ikke kender til forholdene for den oprindelige opførsel af hegnet, gælder der en formodning om, at hegn i skellinien og hegn placeret umiddelbart ved skellinien, anses for at tilhøre begge grundejere som fælleshegn. Dette gælder, hvis grundejerne har anset hegnet som fælleshegn og gennem en årrække har vedligeholdt hegnet som fælleshegn.

  2. Eget hegn er et hegn som grundejeren ensidigt har opsat, på egen grund, i hele eller en væsentlig del af skellets længde mod naboejendommen (ikke på tværs), og i en afstand af op til 1,75 m fra skellet.

    Hvis der er uenighed om hegnets status, eller hvis grundejerne ikke kender til forholdene for den oprindelige opførsel af hegnet, gælder der en formodning om, at et hegn som i hele sin udstrækning mod naboen er placeret helt på egen grund, tilhører grundejeren som et eget hegn.

  3. Indre hegn er hegn, der står mere end 1,75 m fra skellet, og hegn der står på tværs af skellinjen. Indre hegn vil ofte være hegn opsat omkring terrasse eller lignende.

 

Hegnsloven gælder for fælles hegn og eget hegn, men ikke for indre hegn.

Hvis der er enighed mellem naboerne om hegnets status, har hegnet den status, som naboerne er enige om.