Hvad er Hegnsynet?

Hegnsynet er et privat tvistnævn, som er udpeget af Byrådet for en 4-årig periode. Perioden følger Byrådets valgperiode. Hegnsynet består af en formand og 2 medlemmer og fungerer uafhængigt af Byrådet.


Byrådet har ingen beføjelser overfor Hegnsynets sagsbehandling. Gribskov Kommune har valgt at stille en sekretær til rådighed for Hegnsynet.

Hvad kan Hegnsynet tage stilling til?

Hegnsynet kan behandle konkrete tvister omfattet af Hegnsloven. Hegnsynet kan efter anmodning fra en grundejer indkalde til en hegnsynsforretning, og herefter afsige en kendelse eller mægle et forlig i sagen. Man kan således ikke få Hegnsynet til at komme med generel rådgivning eller udøve syn og skøn.

Vedrører en anmodning om hegnsyn et forhold, der åbenbart falder udenfor Hegnsynets kompetencer, afvises sagen umiddelbart ved modtagelsen af begæringen.

Tvister som Hegnsynet ikke kan tage stilling til

Hegnsynet kan ikke tage stilling til placeringen af skel mellem to grunde. Hvis du og din nabo er i tvivl om hvor skellet går, må I få spørgsmålet afgjort ved en skelforretning via landmåler. Den, der har bedt om og betalt for en skelforretning, kan efterfølgende anmode om en hegnsynsforretning, hvor Hegnsynet kan træffe kendelse om fordelingen af omkostningerne for skelforretning mellem parterne.

Hegnsynet kan ikke tage stilling til retsspørgsmål. Det betyder, at hvis den ene part mener at der findes en aftale mellem parterne (om fx hegnets højde eller placering), eller at have vundet en særlig adkomst over naboens ejendom (fx hævd), og der er uenighed herom mellem parterne, kan Hegnsynet ikke tage stilling til spørgsmålet. Det samme gælder hvis der er uenighed om fortolkningen af fx servitutter eller lokalplaner. Retsspørgsmål kan afgøres ved domstolene.

For så vidt angår spørgsmål om erstatning, er der alene hjemmel i Hegnsloven til at vurdere forhold om erstatning for tab i forbindelse med ombytning af fælleshegn og skader ved vedligeholdelsesarbejde på hegn. Sager om erstatning i øvrigt hører under domstolene.