Hvor finder jeg regler om hegn?

Nedenfor er der givet en generel vejledning om nogle af de mest overordnede regler i Hegnsloven. Gennemgangen er ikke fyldestgørende, og det er alene Hegnsynet, der i sidste ende kan træffe afgørelse i en evt. tvist på baggrund af de konkrete forhold i sagen.

Din Bolighandel har udarbejdet en vejledning med illustrationer om, hvordan Hegnsloven fungerer i overordnede træk.

Foreningen for Hegnsyn i Danmarks hjemmeside, under fanen ”vejledninger”, findes der også vejledninger om spørgsmål omfattet af Hegnsloven.

Herudover kan forhold om hegn være reguleret af lokalplaner, tinglyste deklarationer eller andre regler, som skal overholdes. Efter Naturbeskyttelsesloven må man fx ikke etablere hegn indenfor beskyttelseslinjerne til strand og fortidsminder. I landzone kan opsætning af faste hegn, som ikke er i nær tilknytning til bebyggelsen, også kræve godkendelse.

Det er derfor vigtigt at undersøge, om der gælder særlige regler om hegn og indhegning, der hvor du bor.

  • På www.tinglysning.dk kan du se, hvad der gælder for din og din nabos ejendom.
  • www.gribskov.dk kan du se om din ejendom er omfattet af en lokalplan. Ansøgning om dispensation fra en lokalplans bestemmelser om hegn, skal afgøres af Gribskov Kommune ved en henvendelse til tms@gribskov.dk. Når kommunens stillingtagen foreligger, kan en eventuel sag forelægges til Hegnsynet afgørelse.

Det er alene tvister om hegn, placeret i og ved skel, som kan indbringes for Hegnsynet.