Regler om hegn

De generelle bestemmelser om hegn findes i Hegnsloven. Hegnsloven gælder ikke hvis andet er aftalt mellem naboerne, og hvis der findes andre regler eller anden lovgivning som bestemmer noget andet end Hegnsloven.

Der kan være særlige bestemmelser der gælder for dit hegn i lokalplaner, tinglyste deklarationer eller andre lokale regler, som skal overholdes.

Der findes også bestemmelser om hegn i andre love. Fx må man ikke etablere hegn indenfor beskytteseslinjerne til strand og fortidsminder efter Naturbeskyttelsesloven. I landzone kan opsætning af faste hegn, som ikke er i nær tilknytning til bebyggelsen, også kræve godkendelse efter Planloven.

Det er derfor vigtigt at undersøge, om der gælder særlige regler om hegn og indhegning, der hvor du bor.

  • Undersøg altid først på tinglysningskontoret, hvad der gælder for din og din nabos ejendom. På tinglysning.dk eller ved henvendelse til Tinglysningsretten i Hobro, tlf. 9968 5800.
  • Undersøg om din ejendom er omfattet af lokalplan. Ansøgning om dispensation fra en lokalplans bestemmelser om hegn, skal afgøres af kommunen. Når kommunens stillingtagen foreligger, kan en eventuel sag forelægges til Hegnsynet afgørelse.

Det er alene tvister om hegn, placeret i og ved skel, som kan indbringes for Hegnsynet.

Hvis der ikke findes en regel, som kan afgøre en tvist, må man vende sig imod almindelige naboretlige grundsætninger, som er udviklet på baggrund af retspraksis. En ulempe skal fx være usædvanlig og vedvarende, før at den med rette kan vurderes som at overstiger tålegrænsen.

Link til Hegnsloven