Sådan foregår en Hegnsynsforretning

Når Hegnsynet har modtaget en anmodning fra en klager, indkalder Hegnsynet parterne til hegnsynsforretning. Der indkaldes ved digital post eller pr. brev og med fremsendelse af kopi af klagers anmodning, og eventuelt bemærkninger fra indklagede. Der gives mindst 8 dages varsel. Hegnsynsforretningen finder sted på ejendommene.

Ved selve hegnsynsforretningen vil formanden vejlede om fremgangsmåden. Hegnsynssekretæren påser, hvem der er fremmødt og tager imod eventuelle fuldmagter.

Hegnsynet hører på begge parters påstande og besigtiger de faktiske forhold på stedet. Hegnsynet kan stille supplerende spørgsmål til sagen og kan ”trække sig” for at tale indbyrdes.

Hegnsynet vil herefter forsøge at få naboerne til at blive enige om en løsning – indgåelse af forlig. Hvis parterne kan blive enige om et forlig, nedskriver Hegnsynet forliget og indhenter parternes underskrift. Forliget vil herefter blive tilføjet til Hegnsynets protokol og sendt til parterne. Forliget har sammen retsvirkning som en kendelse.

Hvis Hegnsynet vurderer, at der ikke er grundlag for et forlig mellem parterne, afsiger Hegnsynet en kendelse. Kendelsen skrives ind i Hegnsynets protokol og fremsendes til parterne.

Hegnsynet bestemmer, hvem der skal betale for hegnsynsforretningen. Det er som udgangspunkt den, der taber sagen, som skal betale for Hegnsynet.

Hegnsynet kan ved forlig bestemme, at udgiften skal deles mellem parterne.

Når Hegnsynet har afsagt en kendelse, eller der er indgået forlig, er sagen afsluttet, og Hegnsynet kan ikke efterfølgende korrespondere med sagens parter, om kendelsen.

Hegnsynets kendelser kan indbringes for domstolene, senest 4 uger efter kendelsen er modtaget. Forlig kan ikke indbringes for domstolene.

Tvangsfuldbyrdelse

En kendelse eller et forlig kan gå ud på, at den ene part skal udføre et stykke arbejde, fx opsætning af nyt hegn, flytning af eksisterende hegn, eller klipning af hæk og lignende.

Bliver arbejdet ikke udført, eller bliver arbejdet ikke udført i overensstemmelse med kendelsen eller forliget, indenfor for den i kendelsen/forliget fastsatte frist, kan naboen bede om et nyt hegnsyn med henblik på at få arbejdet udført.

Hegnsynet indkalder til nyt hegnsyn, hvor Hegnsynet påser om kendelsen eller forliget er opfyldt korrekt. Er det ikke tilfældet, kan Hegnsynet bestemme, at hegnsynsformanden foranlediger det manglende arbejde udført. Regningen sendes til den, der ikke har udført det arbejde, som han er blevet pålagt at gøre. Det kaldes tvangsfuldbyrdelse.

Hegnsynets kendelser kan indbringes for domstolene, senest 4 uger efter kendelsen er modtaget.

Omkostningerne ved et hegnsyn

I 2020 koster en hegnsynsforretning kr. 1.897. Det samme gælder sager om fordeling af sagsomkostningerne ved en skelforretning efter udstykningsloven.

Sager om tvangsfuldbyrdelse koster kr. 1.084. Det samme gælder, hvis klager udebliver fra- eller tilbagekalder sin anmodning ved åstedsforretningen.

Hvis en sag tilbagekaldes efter indkaldelsen til selve åstedsforretningen er sendt til parterne, og inden afvikling af åstedsforretningen, afregnes sagen med kr. 700.

Når Hegnsynet afsiger en kendelse, bestemmer de samtidig, hvordan udgiften til Hegnsynet skal fordeles.