Hegnsyn

Hegnsynet er et tvistnævn. Hegnsynet fungerer uafhængigt af Kommunalbestyrelsen, og Kommunalbestyrelsen har efter lovgivningen ingen beføjelser over for hegnsynets sagsbehandling. Gribskov Kommune har valgt at stille en sekretær til rådighed for Hegnsynet. 

Kommunalbestyrelsen udpeger i sit konstituerende møde medlemmerne til Hegnsynet for en 4-årig periode (valgperioden for kommunalbestyrelsesmedlemmer). Hegnsynet består af en formand og 2 medlemmer, samt personlige suppleanter for hegnsynets medlemmer.

 

Hvad er et hegn

Der findes tre former for hegn der er defineret i Hegnsloven:

Fælleshegn står i eller langs med skel mellem to ejendomme. Grundejerne vedligeholder typisk hegnet på hver deres side.

Eget hegn står langs skellet hos den ene grundejer i en afstand af op til 1,75 m fra skellet. Egne hegn skal vedligeholdes af den enkelte grundejer på begge sider, men ofte vedligeholdes de ligesom fælles hegn på baggrund af aftaler.

Indre hegn står mere end 1,75 m fra skellet. Hegnsloven gælder for fælles hegn og eget hegn, men ikke for indre hegn. Typisk hegn omkring terrasse eller lign.

Et hegn kan have mange udformninger. Det kan være en hæk, et plankeværk, raftehegn, trådhegn, en mur eller andet. For at det er et hegn i hegnslovens forstand, skal hegnet have hegnsfunktion. Det vil sige at det skal fungere som en fysisk afgrænsning mellem ejendommene, i mod sætning til f.eks. en række enkeltstående buske

Regler om hegn

Regler om hegn

Hegnet omkring en ejendom er reguleret af hegnsloven og kan være reguleret af lokalplaner, tinglyste deklarationer eller andre lokale regler som skal overholdes. I følge Naturbeskyttelsesloven må man fx ikke etablere hegn indenfor beskytteseslinjerne til strand og fortidsminder. I landzone kan opsætning af faste hegn, som ikke er i nær tilknytning til bebyggelsen, også kræve godkendelse.

Det er derfor vigtigt at undersøger, om der gælder særlige regler om hegn og hegning, der hvor du bor.

  • Undersøg altid først på tinglysningskontoret, hvad der gælder for din og din nabos ejendom. På tinglysning.dk eller ved henvendelse til Tinglysningsretten i Hobro, tlf. 9968 5800.
  • Undersøg om din ejendom er omfattet af lokalplan. Ansøgning om dispensation fra en lokalplans bestemmelser om hegn, skal afgøres af kommunen. Når kommunens stillingtagen foreligger, kan en eventuel sag forelægges til Hegnsynet afgørelse.

Det er alene tvister om hegn, placeret i og ved skel, som kan indbringes for Hegnsynet.

Hvis der ikke er en regel, som kan afgøre en tvist, må man vende sig imod almindelige naboretlige grundsætninger, som er udviklet på baggrund af retspraksis. En ulempe skal fx være usædvanlig og vedvarende, før at den med rette kan vurderes som at overstiger tålegrænsen.

Link til hegnsloven

Opsætning og vedligeholdelse af hegn

Naboer skal normalt deles om arbejdet og udgifterne til opsætning og vedligeholdelse af et fælleshegn. Hegnet skal passe ind i omgivelserne og tydeligt adskille de to grunde. 

Naboerne kan selv bestemme højden på hegnet. Hegnshøjden på fælleshegn er som udgangspunkt 2 m. Hvis naboerne ikke kan blive enige har Hegnsynet mulighed for at fastsætte en hegnshøjde på mellem 1,8 m og 2,0 m, med mindre der er særlige forhold der gør sig gældende.

Egne hegn må være 2 m plus afstanden til skellet. Dette hegn må dog ikke genere det fælles hegn, og der skal være plads til at vedligeholde fælleshegnet. Egne hegn må heller ikke være til større ulempe for naboen end et fælleshegn. 

Hvis man skal opsætte et hegn, der grænser op til et vejskel til offentlig vej eller privatvej, skal man selv betale og det skal stå helt på egen grund. Hegnet må ikke vokse ud over vejen. Til gengæld er der ikke hegnspligt. 

Hegnet må ikke spærre for udsynet og oversigten ved vejkryds eller sving. 

Reglen anvendes også ved offentligt ejede parker, p-pladser, sportspladser o.lign. der er åbne for almindelig færdsel. Reglen kan ikke anvendes ved institutioner, hospitaler o.lign. Her er der almindelig gensidig hegnspligt.

Et hegn skal holdes i god stand og må ikke blive beskadiget. Det betyder, at en hæk normalt skal klippes en til to gange om året. 

Den jord, der støder op til fælleshegnet, må ikke anvendes, så det skader hegnet. 

Ændring af hegn

Hvis man ønsker at ændre et fælleshegn, skal man være enig med sin nabo om det. Kan man ikke blive enig – og ønsker man fortsat at ændre hegnet – kan man henvende sig til hegnsynet i kommunen. 

Egne hegn må man derimod gerne ændre eller fjerne. Hvis der ikke er et andet hegn mellem de to ejendomme, skal naboen have besked mindst en måned før, man foretager ændringerne. Naboen kan herefter kræve opsætning af et fælleshegn.

Hvornår kan man kræve et hegnsyn?

Der skal være en konkret tvist og Hegnsynet afsiger en kendelse eller mægler et forlig i den konkrete tvist. Man kan således ikke få Hegnsynet til at komme med rådgivning eller udøve syn og skøn.

Anmodning skal ske skriftligt. Anmodningen skal indeholde en

  • Klager og indklagedes navne og adresser, samt adresser og matrikelnumre på de ejendomme der er involveret i tvisten,
  • sagsfremstilling – hvilke forhold ønsker du hegnsynets bedømmelse af,
  • samt en påstand – hvad ønsker du at opnå ved hegnsynsforretningen.
Hegnsynsforretning

Hegnsynet indkalder ved anbefalet brev parterne til hegnsynsforretning mellem ejendommene. Der gives mindst 8 dages varsel. Hegnsynsforretningen finder sted på ejendommene.

Hegnsynet hører på begge parters påstande og besigtiger de faktiske forhold på stedet. Hegnsynet vil forsøge at få naboerne til at blive enige om en løsning – indgåelse af forlig. Et forlig underskrives af parterne, samt Hegnsynet. Hvis parterne ikke vil indgå forlig, afsiger Hegnsynet en kendelse. 

Hegnsynets kendelser kan indbringes for domstolene. 

De arbejder, der ved hegnsynets kendelse/forlig eller ved dom i retten er besluttet skal udføres. Hvis de ikke bliver gjort eller ikke bliver gjort rigtigt eller ikke bliver gjort til tiden, kan Hegnsynet efter anmodning fra den forurettede part bestemme, at det manglende arbejde udføres ved hegnsynsformanden. Regningen sendes til den, der ikke har udført det arbejde, som han er blevet pålagt at gøre. Det kaldes tvangsfuldbyrdelse. 

I 2019 koster en hegnsynsforretning 1.869 kroner. Hegnsynet bestemmer, hvem der skal betale for hegnsynsforretningen. Det er som udgangspunkt den, der taber sagen, som skal betale for Hegnsynet. 

Hegnsynet kan ved forlig bestemme at udgiften skal deles mellem parterne.

Træer

Træer og buske giver ofte anledning til konflikter mellem to naboer. Typisk fordi træer kan skygge eller grene, blade m.m. er til gene for naboen.

I hegnsloven er der regler om at træer ikke må vokse ind i et fælleshegn og beskadige det, og træets grene må ikke være til fare for andre eller genere ”trafikken” på grunden.

Der findes ingen skrevne regler om træer og anden beplantning, der står helt på egen grund, forholdet er reguleret af den uskrevne naboret der udgøres af en omfattende domspraksis. Ønsker man at klage over, at naboens træer skygger, eller at grenene vokser ind over ens grund m.m., skal man lægge sag an ved byretten.

Generelt skal det bemærkes, at ejendomsretten giver en grundejer ret til at disponere over egen grund. Hvilket vil sige at grene og rødder kan forlanges kappet af i skellinjen. Man kan derimod ikke forlange at blade og lign. skal holdes på egen grund.

Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn, men i nogle tilfælde vil træerne tilsammen danne et hegn. Hvis det er tilfældet er hegnet underlagt Hegnsloven.

Hegnsynet vurderer, om træerne har karakter af et hegn. Den vurdering bygger bl.a. på, hvor mange træer der er, og om de er ensartede og af samme størrelse. Træerne skal stå på række og med kort indbyrdes afstand og ikke længere end 1,75 meter fra skellet. Træerne skal være sammenvoksede ved jorden. Endelig skal træerne udgøre en væsentlig del af skellets længde

Hvor er skellet?

Hvis man er i tvivl om, hvor skellet mellem to grunde ligger, kan man bede en landinspektør foretage en skelforretning. Det betyder, at man betaler en landinspektør for at afsætte skellet.