Regler om hegn

Hegnet omkring en ejendom er reguleret af hegnsloven og kan være reguleret af lokalplaner, tinglyste deklarationer eller andre lokale regler som skal overholdes. I følge Naturbeskyttelsesloven må man fx ikke etablere hegn indenfor beskytteseslinjerne til strand og fortidsminder. I landzone kan opsætning af faste hegn, som ikke er i nær tilknytning til bebyggelsen, også kræve godkendelse.

Det er derfor vigtigt at undersøger, om der gælder særlige regler om hegn og hegning, der hvor du bor.

  • Undersøg altid først på tinglysningskontoret, hvad der gælder for din og din nabos ejendom. På tinglysning.dk eller ved henvendelse til Tinglysningsretten i Hobro, tlf. 9968 5800.
  • Undersøg om din ejendom er omfattet af lokalplan. Ansøgning om dispensation fra en lokalplans bestemmelser om hegn, skal afgøres af kommunen. Når kommunens stillingtagen foreligger, kan en eventuel sag forelægges til Hegnsynet afgørelse.

Det er alene tvister om hegn, placeret i og ved skel, som kan indbringes for Hegnsynet.

Hvis der ikke er en regel, som kan afgøre en tvist, må man vende sig imod almindelige naboretlige grundsætninger, som er udviklet på baggrund af retspraksis. En ulempe skal fx være usædvanlig og vedvarende, før at den med rette kan vurderes som at overstiger tålegrænsen.

Link til hegnsloven