Byggestøj

Byggestøj er omfattet af nogle vejledende regler, som du kan læse mere om her:

Ved bygge- og anlægsarbejder er det umuligt at undgå støjgener i perioder, men der kan dog gøres en del for at begrænse generne for naboer til byggeriet.
Inden arbejdet påbegyndes, bør de omkringboende orienteres om arbejdets omfang og de gener, der evt. kan opstå. Orienteringen bør ske 14 dage før arbejdet påbegyndes.

Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder samt ved indretning af byggepladsen skal der tages hensyn til støj, vibrationer og støv, så omgivelserne generes mindst muligt.

For støj gælder følgende vejledende grænseværdier:

 Arbejdstidspunkter  Støjgrænse
Hverdage 07.00-18.00 og
lørdage 07.00-14.00
 

70 dB(A)

Aften 18.00-22.00,
lørdage 14.00-22.00 og
søn- og helligdage 07.00-22.00
 

45 dB(A)

Nat 22.00-07.00  40 dB(A) (spidsværdi max. 55 dB(A))


(Grænserne, på nær spidsværdier, er angivet som det ækvivalente korrigerede støjniveau, og gælder ved omkringliggende boliger og andre følsomme områder)

De målte maksimalværdier for vibration bør ved de omliggende boligbebyggelser ikke overstige 75 dB (KB-vægtet accelerationsniveau).

Normal arbejdstid
Midlertidige arbejder skal tilstræbes udført inden for normal arbejdstid, der på hverdage er fastsat til 07.00 - 18.00 og lørdage 07.00 – 14.00.

I praksis er det ikke muligt at udføre nogen former for støjende aktiviteter udenfor normal arbejdstid uden at overskride støjgrænserne ovenfor.