Miljøklage - sagsbehandlingen

En miljøklage starter normalt med, at den der klages over, bliver orienteret om sagen af kommunen. I den forbindelse oplyses klagers navn og adresse og kopi af den skriftlige klage fremsendes til den påklagedes kommentering.
Sagsbehandlingstiden for miljøklager kan variere fra nogle uger til over et år.

Miljøbeskyttelsesloven giver mulighed for, at kommunen kan undlade at behandle miljøsager, som kommunen vurderer har underordnet betydning for miljøet. Bestemmelsen skal ses i forhold til, at kommunen har mange opgaver på miljøområdet. Derfor er kommunen nødt til at prioritere indsatsen, så de små miljøsager ikke flytter ressourcerne fra de større og mere betydende opgaver.

Byggestøj

Byggestøjer omfattet af nogle vejledende regler, som du kan læse mere om her:

Ved bygge- og anlægsarbejder er det umuligt at undgå støjgener i perioder, men der kan dog gøres en del for at begrænse generne for naboer til byggeriet.
Inden arbejdet påbegyndes, bør de omkringboende orienteres om arbejdets omfang og de gener, der evt. kan opstå. Orienteringen bør ske 14 dage før arbejdet påbegyndes.

Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder samt ved indretning af byggepladsen skal der tages hensyn til støj, vibrationer og støv, så omgivelserne generes mindst muligt.

For støj gælder følgende vejledende grænseværdier:

Arbejdstidspunkter

Støjgrænse

Hverdage 07.00-18.00 og
lørdage 07.00-14.00

70 dB(A)

Aften 18.00-22.00,
lørdage 14.00-22.00 og
søn- og helligdage 07.00-22.00

45 dB(A)

Nat 22.00-07.00

40 dB(A) (spidsværdi max. 55 dB(A))


(Grænserne, på nær spidsværdier, er angivet som det ækvivalente korrigerede støjniveau, og gælder ved omkringliggende boliger og andre følsomme områder)

De målte maksimalværdier for vibration bør ved de omliggende boligbebyggelser ikke overstige 75 dB (KB-vægtet accelerationsniveau).

Normal arbejdstid
Midlertidige arbejder skal tilstræbes udført inden for normal arbejdstid, der på hverdage er fastsat til 07.00 - 18.00 og lørdage 07.00 – 14.00.