Fælleskommunal pulje §18

Gribskov Kommune har tilsluttet sig en fælleskommunal pulje for § 18 i Nordsjælland.

Den fælleskommunale pulje er etableret i 2007.
De deltagende kommuner er Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm.

Formålet med puljen er at støtte frivillige sociale foreninger/projekter, som falder udenfor kriterierne, når der uddeles kommunale §18-midler, fx fordi aktiviteten ikke er lokalt baseret, eller går på tværs af flere kommuner. 

Ansøgning sker én gang årligt og ansøgningsfristen er 1. maj. 

Hent ansøgningsskema til Fælleskommunal §18 pulje


Allerød Kommune varetager i 2018 sekretariatsfunktionen og sagsbehandler indkomne ansøgninger.

  • Der skal være tale om frivilligt socialt arbejde
  • Tilbuddene skal være relevante for - og kunne benyttes af - borgere i de tilknyttede kommuner.
  • Aktiviteten skal rette sig mod borgere i mere end én af de deltagende kommuner.
  • Aktiviteterne må gerne være nyskabende.
  • Ansøgere skal gøre rede for, om man har søgt eller opnået støtte andre steder fra.
  • Større landsdækkende organisationer der forventes at have mulighed for at søge og få bevilget midler fra andre tilskudsgivere tilhører ikke målgruppen for den fælleskommunale pulje, selv om nogle aktiviteter er lokalt forankret.
  • Tildeling sker ud fra en helhedsvurdering af behov og økonomi, herunder evt. formue.

Tilskuddet skal bruges til det, der er ansøgt om. Helt eller delvist uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Økonomiske rammer
De deltagende kommuner bidrager med 1 kr. pr. borger. Beløbet rundes ned eller op efter den enkelte kommunes valg. Den samlede pulje er på ca. kr. 300.000. Eventuelle uforbrugte midler overføres til det følgende år.

Evaluering
De deltagende kommuner holder evalueringsmøde 1 x årligt. På mødet drøftes årets afgørelser, herunder kriterier og metode.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dorte Friis på mail dofr@fredensborg.dk