Bilag IV-arter

En lang række arter, som tilhører eller inden for de sidste hundrede år har tilhørt den danske fauna, har opnået beskyttelse gennem EU direktiver eller internationale konventioner. På EF-habitatdirektivets bilag IV er der opført en række plante- og dyrearter, der er strengt beskyttede i hele EU. Arterne kaldes i daglig tale for "bilag IV-arter". En del af arterne findes tillige på habitatdirektivets bilag II.

Læs mere om de strengt beskyttede dyrearter på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Bilag IV-arter