Gribskov Kommunes bilag IV-arter

I Gribskov Kommune har vi kendskab til følgende bilag IV-arter:

Dyr

Bæklampret Bæklampret findes eksempelvis i Esrum Å.

Løgfrø Løgfrø findes eksempelvis omkring Annisse Nord.

Markfirben Markfirben findes eksempelvis i området Rusland.

Grøn mosaikguldsmed Grøn mosaikguldsmed findes eksempelvis ved Tuemose i Rågeleje.

Spidssnudet frø Spidssnudet frø er udbredt i hele Gribskov Kommune.

Stor vandsalamander Stor vandsalamander er udbredt i hele Gribskov Kommune.

Flagermus I Gribskov Kommune forekommer der 7 flagermus-arter: Vandflagermus, Troldflagermus, Dværgflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, Skimmelflagermus og Langøret flagermus.

Planter

Opret Kobjælde Opret Kobjælde findes på et overdrev i Ruslandsfrednnigen.

Edderkopurt I Tibirke Bakker vokser en bestand af den sjældne art edderkopurt. Det er muligvis en krydsning af arterne grenet edderkopurt og ugrenet edderkopurt.

Bakke-gøgelilje Der findes en mindre bestand af bakke-gøgelilje ved Gilbjerg Hoved.

Vi vil gerne høre om dine observationer

Hvis du finder eller ser en af arterne, så vil Team Natur og Vand gerne høre om dine observationer. 

Kontakt os