Rød - og gulliste

Rødlisten er en oversigt over plante- og dyrearter, som er forsvundet i nyere tid, er i fare for at forsvinde, eller er sjældne.

Gullisten omfatter plante- og dyrearter i tilbagegang og arter som Danmark i international sammenhæng har et særligt ansvar for.

Listerne er med andre ord en fortegnelse over arter, som gennem målrettet naturforvaltning skal gives mulighed for at genetablere eller konsolidere sig, som der skal tages hensyn til i planlægning og forvaltning, som bør overvåges og beskyttes, hvis det skal forhindres, at de forsvinder, og som bør eftersøges, hvis de anses for at være forsvundet. Der udarbejdes rødlister for hele verden og på nationalt niveau. Læs mere om den danske rødliste på Miljøstyrelsens hjemmesiden:

Rødliste