Beskyttet natur

Flere naturtyper er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Truede arter er blandt andet beskyttet af naturbeskyttelsesloven og Habitatdirektivet.

Rigtig mange søer, heder, moser, strandenge, enge og overdrev er forsvundet fra Danmarks natur. Arealerne er beskyttet imod ændringer, efter naturbeskyttelseslovens § 3, for at passe bedre på de sidste rester af disse værdifulde arealer.

Hvad er naturbeskyttelseslovens § 3 ?

Hvad er naturbeskyttelseslovens § 3 ?

Naturbeskyttelseslovens § 3 beskriver, at der ikke må ændres på tilstanden af beskyttede naturtyper. Der kan være mulighed for at pleje naturområderne, men det kan kræve dispensation. Det gælder for eksempel omfattende rydninger eller førstegangspleje. Henvend dig derfor til Center for Teknik og Miljø, hvis du overvejer at pleje dit naturområde.

Kontakt os

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af:

  • Naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2
  • Særligt udpegede vandløb
  • heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev, når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt ovenfor er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.
  • moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen

Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages indgreb, der ændrer på tilstanden inden for et beskyttet naturområde (såkaldt § 3-område), herunder blandt andet dræning, terrænændring, opdyrkning, tilplantning og placering af bebyggelse, master med mere. Gribskov Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra dette forbud.

Beskyttet natur på min ejendom

Beskyttet natur på min ejendom

Du kan se, om der er en vejledende registrering af beskyttet natur på din ejendom på den offentlige portal Danmarks Arealinformation.

Danmarks Arealinformation

Der kan dog godt være et naturområde på din ejendom, som ikke er vejledende registreret, men som stadigvæk er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Det er dit ansvar, at tilstanden af naturområdet ikke ændres ved f. eks. dræning, opdyrkning m.m.

Hvis du er i tvivl eller har brug for at søge om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, så kontakt Center for Teknik og Miljø i Gribskov Kommune.

Kontakt os

Statens opdatering af den vejledende § 3-registrering

Naturstyrelsen gennemgik §3-områderne i hele landet, i perioden 2011-2014. Gennemgangen i Gribskov Kommune foregik i 2013. Den vejledende registrering af § 3-områder blev i den forbindelse opdateret.

Resultatet af opdateringen af § 3-registreringer i Gribskov Kommune

Staten fører selv tilsyn med og plejer sine § 3-områder, men Gribskov Kommune er myndighed f. eks. vedrørende dispensationer. 

Naturindsats 2012-2016 - Sådan plejer vi Gribskov Kommunes natur

Naturindsats 2012-2016 - Sådan plejer vi Gribskov Kommunes natur

Gribskov Kommune har udarbejdet rapporten Naturindsats 2012-2016, som giver en status over naturindsatsen i Gribskov Kommune 2012-2016. Rapporten giver et overblik over hvilke indsatser, der er foretaget i perioden 2012-2014 samt hvilke tiltag, der søges gennemført i perioden 2015-2016.

Rapporten beskriver nogle af kommunens mest værdifulde naturområder, hvor kommunen udfører naturpleje samt områder, hvor kommunen har været involveret i projekter. De områder hvor der er offentlig adgang, er angivet på et kort over kommunen, forrest i rapporten.

Udover det konkrete arbejde med naturbeskyttelse arbejder Gribskov Kommune med andre områder, der falder under begrebet ”naturforvaltning”. Disse områder er f.eks registrering af natur, overvågning af arter og formidling af natur, som er gennemgået enkeltvis i rapporten.

Læs rapporten

Natura 2000-handleplaner

Natura 2000-handleplaner

Her kan du læse Gribskov Kommunes fire Natura 2000-handleplaner og høringssvar på planerne fra den offentlige høring

Byrådet i Gribskov har fremlagt fire handleplanforslag i offentlig høring i december 2016. Høringssvar er behandlet i hvidbøger, der kan ses her under. Den 22. maj 2017 blev handleplanerne endeligt vedtaget for fire Natura 2000-områder i Gribskov Kommune. Handleplanerne blev offentliggjort her på siden d. 30. maj 2017 og klagefristen var d. 27. juni 2017. Da der ikke indkom klager over handleplanerne er de endeligt vedtaget og gældende. Handleplanerne er udarbejdet i samarbejde med Fredensborg, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner. 

Natura 2000-handleplan for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov    

Hvidbog med høringssvar til naturhandleplan for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov

Natura 2000-handleplan for Tisvilde Hegn og Melby Overdrev

Hvidbog med høringssvar til naturhandleplan for Tisvilde Hegn og Melby Overdrev

Natura 2000-handleplan for Arresø, Ellemosen og Lille Lyngby Mose  

Hvidbog med høringssvar til naturhandleplan for Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose

Natura 2000-handleplan for Rusland             

Hvidbog med høringssvar til naturhandleplan for Rusland

Baggrund

Forslagene til de kommunale Natura 2000-handleplaner er udarbejdet på baggrund af statens Natura 2000-planer, der er offentliggjort den 20. april 2016. Staten har udpeget en række Natura 2000-områder i Danmark, som indeholder større værdifulde naturområder på baggrund af EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv. Det er målet med udpegningen af Natura 2000-områderne at stoppe den nationale tilbagegang af naturtyper og de tilhørende plante- og dyrearter indenfor Natura 2000-områderne. For at nå målet er staten forpligtet til at udarbejde Natura 2000-planer, samt plejeplaner for egne arealer. Kommunerne er i hvert Natura 2000-område forpligtede til at udarbejde handleplaner. Der er udpeget 252 Natura 2000-områder i Danmark og seks af dem ligger i Gribskov Kommune. Kommunen skal lave handleplaner for fire af disse områder, mens Naturstyrelsen Nordsjælland skal lave plejeplaner for de resterende to områder.

De første statslige Natura 2000-planer kom tilbage i december 2011. Gribskov Kommune har vedtaget kommunale handleplaner i december 2012, på baggrund af de statslige planer.

Vil du vide mere?

På Miljø- og Fødevareministerietshjemmeside kan du læse mere om Natura 2000 og se de Statslige Natura 2000-planer. 

Natura 2000

Klagemulighed

Den fire ugers klagefrist fra offentliggørelsen af er udløbet d. 27. juni 2017. Der kan derfor ikke klages over handleplanerne. Afgørelsen kan heller ikke længere bliv prøvet ved en domstol, da sagen skulle være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort jf. Miljømålslovens § 58, dvs d. 30. nov. 2017.

Kortlægning af kvælstoffølsom natur

Kortlægning af kvælstoffølsom natur

Gribskov Kommune skal kortlægge kvælstoffølsom natur. Det drejer om heder, overdrev og moser, der i forvejen er beskyttede gennem naturbeskyttelseslovens §3. Vi vil derfor i perioden 20. juni – 1. oktober 2018 færdes på og undersøge nogle af disse områder.

Naturarealerne skal kortlægges for at gøre den fremtidige sagsbehandling ved miljøgodkendelser af husdyrbrug hurtigere og mere målrettet. Opgaven blev bestemt i Fødevare- og Landbrugspakken fra 2015, og skal gennemføres i 2018.

I Gribskov Kommune skal vi kortlægge 18 arealer. Arealerne er fordelt over hele kommunen. Det er udvalgte arealer, der ligger inden for 1000 meter fra husdyrbrug med mere end 75 dyreenheder. På kortet ses en masse blå områder. Det er inden for disse områder, vi skal kigge på naturarealerne.

 Se kort her

Kommunen har modtaget en teknisk anvisning fra Miljøstyrelsen for, hvordan kortlægningen skal foregå. De resultater vi får, skal tastes ind i Naturdatabasen under Danmarks Miljøportal. Det betyder, at alle data bliver offentligt tilgængelige.

Kommunens naturmedarbejdere skal vurdere, hvor grænsen på naturarealet går, og der skal laves en botanisk undersøgelse. Vi forventer, at hver kortlægning vil tage mellem 1-3 timer alt efter arealets størrelse og tilstand. Det er ikke muligt at oplyse lodsejerne om den præcise dato og tidspunkt for kortlægningen.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte biolog Sanne Scheibel på telefon 72 49 63 34 eller e-mail ssche@gribskov.dk