Beskyttet natur

Flere naturtyper er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Truede arter er blandt andet beskyttet af naturbeskyttelsesloven og Habitatdirektivet.

Rigtig mange søer, heder, moser, strandenge, enge og overdrev er forsvundet fra Danmarks natur. Arealerne er beskyttet imod ændringer, efter naturbeskyttelseslovens § 3, for at passe bedre på de sidste rester af disse værdifulde arealer.

Hvad er naturbeskyttelseslovens § 3 ?

Hvad er naturbeskyttelseslovens § 3 ?

Naturbeskyttelseslovens § 3 beskriver, at der ikke må ændres på tilstanden af beskyttede naturtyper. Der kan være mulighed for at pleje naturområderne, men det kan kræve dispensation. Det gælder for eksempel omfattende rydninger eller førstegangspleje. Henvend dig derfor til Center for Teknik og Miljø, hvis du overvejer at pleje dit naturområde.

Kontakt os

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af:

  • Naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2
  • Særligt udpegede vandløb
  • heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev, når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt ovenfor er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.
  • moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen

Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages indgreb, der ændrer på tilstanden inden for et beskyttet naturområde (såkaldt § 3-område), herunder blandt andet dræning, terrænændring, opdyrkning, tilplantning og placering af bebyggelse, master med mere. Gribskov Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra dette forbud.

Beskyttet natur på min ejendom

Beskyttet natur på min ejendom

Du kan se, om der er en vejledende registrering af beskyttet natur på din ejendom på den offentlige portal Danmarks Arealinformation.

Danmarks Arealinformation

Der kan dog godt være et naturområde på din ejendom, som ikke er vejledende registreret, men som stadigvæk er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Det er dit ansvar, at tilstanden af naturområdet ikke ændres ved f. eks. dræning, opdyrkning m.m.

Hvis du er i tvivl eller har brug for at søge om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, så kontakt Center for Teknik og Miljø i Gribskov Kommune.

Kontakt os

Statens opdatering af den vejledende § 3-registrering

Naturstyrelsen gennemgik §3-områderne i hele landet, i perioden 2011-2014. Gennemgangen i Gribskov Kommune foregik i 2013. Den vejledende registrering af § 3-områder blev i den forbindelse opdateret.

Resultatet af opdateringen af § 3-registreringer i Gribskov Kommune

Staten fører selv tilsyn med og plejer sine § 3-områder, men Gribskov Kommune er myndighed f.eks. vedrørende dispensationer. 

Naturindsats 2012-2016 - Sådan plejer vi Gribskov Kommunes natur

Naturindsats 2012-2016 - Sådan plejer vi Gribskov Kommunes natur

Gribskov Kommune har udarbejdet rapporten Naturindsats 2012-2016, som giver en status over naturindsatsen i Gribskov Kommune 2012-2016.

Rapporten giver et overblik over hvilke indsatser, der er foretaget i perioden 2012-2014 samt hvilke tiltag, der søges gennemført i perioden 2015-2016.

Rapporten beskriver nogle af kommunens mest værdifulde naturområder, hvor kommunen udfører naturpleje samt områder, hvor kommunen har været involveret i projekter. De områder hvor der er offentlig adgang, er angivet på et kort over kommunen, forrest i rapporten.

Udover det konkrete arbejde med naturbeskyttelse arbejder Gribskov Kommune med andre områder, der falder under begrebet ”naturforvaltning”. Disse områder er f.eks registrering af natur, overvågning af arter og formidling af natur, som er gennemgået enkeltvis i rapporten.

Læs rapporten

Natura 2000-handleplaner

Natura 2000-handleplaner

Her kan du læse Gribskov Kommunes fire Natura 2000-handleplaner og om offentlige ture i Natura 2000-områder.

Natura 2000-ture

I foråret og sommeren 2019 har vi afholdt tre guidede ture i Natura 2000-beskyttede natur. Her fortalte vi om de naturforvaltningstiltag vi gør for at sikre gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter udpeget i Natura 2000-områder i Gribskov Kommune. 

Træk et træ - er afholdt d. 25. maj 2019

Stor Kærguldsmed i Ellemosen - er afholdt d. 10. juni 2019

Vilde Blomsters Dag - er afholdt d. 16. juni

Natura 2000-handleplaner

Byrådet i Gribskov har fremlagt fire handleplanforslag i offentlig høring i december 2016. Høringssvar er behandlet i hvidbøger, der kan ses her under. Den 22. maj 2017 blev handleplanerne endeligt vedtaget for fire Natura 2000-områder i Gribskov Kommune. Handleplanerne blev offentliggjort her på siden d. 30. maj 2017 og klagefristen var d. 27. juni 2017. Da der ikke indkom klager over handleplanerne er de endeligt vedtaget og gældende. Handleplanerne er udarbejdet i samarbejde med Fredensborg, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner. 

Natura 2000-handleplan for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov

Hvidbog med høringssvar til naturhandleplan for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov

Natura 2000-handleplan for Tisvilde Hegn og Melby Overdrev

Hvidbog med høringssvar til naturhandleplan for Tisvilde Hegn og Melby Overdrev

Natura 2000-handleplan for Arresø, Ellemosen og Lille Lyngby Mose

Hvidbog med høringssvar til naturhandleplan for Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose

Natura 2000-handleplan for Rusland

Hvidbog med høringssvar til naturhandleplan for Rusland

Baggrund

Forslagene til de kommunale Natura 2000-handleplaner er udarbejdet på baggrund af statens Natura 2000-planer, der er offentliggjort den 20. april 2016. Staten har udpeget en række Natura 2000-områder i Danmark, som indeholder større værdifulde naturområder på baggrund af EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv. Det er målet med udpegningen af Natura 2000-områderne at stoppe den nationale tilbagegang af naturtyper og de tilhørende plante- og dyrearter indenfor Natura 2000-områderne. For at nå målet er staten forpligtet til at udarbejde Natura 2000-planer, samt plejeplaner for egne arealer. Kommunerne er i hvert Natura 2000-område forpligtede til at udarbejde handleplaner. Der er udpeget 252 Natura 2000-områder i Danmark og seks af dem ligger i Gribskov Kommune. Kommunen skal lave handleplaner for fire af disse områder, mens Naturstyrelsen Nordsjælland skal lave plejeplaner for de resterende to områder.

De første statslige Natura 2000-planer kom tilbage i december 2011. Gribskov Kommune har vedtaget kommunale handleplaner i december 2012, på baggrund af de statslige planer.

Vil du vide mere?

På Miljø- og Fødevareministerietshjemmeside kan du læse mere om Natura 2000 og se de Statslige Natura 2000-planer. 

Natura 2000

Klagemulighed

Den fire ugers klagefrist fra offentliggørelsen af er udløbet d. 27. juni 2017. Der kan derfor ikke klages over handleplanerne. Afgørelsen kan heller ikke længere bliv prøvet ved en domstol, da sagen skulle være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort jf. Miljømålslovens § 58, dvs d. 30. nov. 2017.

Klammerhøj-hegning i Tibirke Bakker

Tibirke Bakker er et ca. 80 ha stort fredet område, som også er en del af Natura 2000 området nr. 135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Bakkerne er domineret af hede og overdrev.

På vegne Gribskov Kommune har Natur & Landbrug ApS, v/Anna Bodil Hald gennemgået den ca. 14 ha store Klammerhøj-hegning i Tibirke Bakker. Formålet med gennemgangen har været at vurdere naturpotentialet med udgangspunkt i Natura 2000 udpegningen og den eksisterende naturpleje på et så detaljeret niveau som muligt.

Udover at beskrive tilstanden peger rapporten på udfordringer og trusler i forhold til at indfri naturpotentialet. Endelig giver rapporten bud på, hvordan naturplejen kan justeres f.x. i forhold til græsningstryk, græsningsperiode, valg af dyreart, indførelse af andre/supplerende metoder m.v.

Rapport: Tibirke Bakker - Klammerhøj-hegningen

Klammerhøj-hegningen: Fotos juni 2018

Klammerhøj-hegningen: Fotos november 2018

Klammerhøj-hegningen: Natura2000 Tibirke Bakker

Klammerhøj-hegningen: Naturplejeemner, fotoeksempler

Klammerhøj-hegningen: Udbredelse af hedelyng

Naturindsats 2016-2025

Naturindsats 2016-2025

Har du gode idéer og forslag til konkrete naturindsatser i Gribskov Kommune, så hører vi gerne fra dig! Frist for høringssvar er den 16. okt. 2019.

Naturindsats 2016-2025

Naturindsats 2012-2016 skal revideres. Det besluttede Udvikling, By og Land i februar 2019.

Formålet med at revidere Naturindsats 2012-2016 er at skabe et fælles afsæt for borgere, lodsejere, interesseorganisationer og kommunen i det videre arbejde med naturen i Gribskov Kommune.

Naturindsatsplanen skal ende op med en liste over konkrete tiltag der ønskes udført i 2019-2025 og den skal vi i fællesskab udarbejde. Samtidig beskriver planen også de indsatser der er foretaget i 2016, 2017 og 2018.

Naturindsatsens indsatsområder er:

  • Biodiversitet
  • Naturpleje
  • Naturgenopretning
  • Bekæmpelse af invasive arter
  • Naturformidling, friluftsfaciliteter og samarbejde

Vi har lavet et inspirationskataloget med eksempler på indsatser indenfor Naturindsatsens indsatsområder. Tag et kig!

Inspirationskatalog

Naturindsats 2012-2016

Høringssvar

Har du idéer og forslag til indsatser kommunen skal arbejde videre med, kan du sende dine input til lvhen@gribskov.dk. Frist for høringssvar er den 16. oktober 2019. Forslagene samles i en hvidbog og præsenteres for Udvikling, By og Land den 26. november  2019 med henblik på at beslutte konkrete indsatser.

Vil du vide mere?

Kontakt Lise Vølund, Gribskov Kommune på tlf. 72498328 eller mail lvhen@gribskov.dk

Inspirationskatalog

Inspirationskatalog

Inspirationskataloget indeholder eksempler på indsatser indenfor Naturindsatsens indsatsområder.