Naturforvaltning

Naturforvaltning handler om forvaltning af naturområder, indenfor rammerne af gældende lovgivning, eksempelvis Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og gennem udpegning af natura2000 områder. Derved arbejdes der for at sikre naturområder og arter af særlig betydning.

Nedenfor er eksempler på naturforvaltning, som Gribskov Kommune har igangsat i perioden 2016-2019.

I 2016 blev der i samarbejde med lodsejerne foretaget en regulering af Maglemose Å, hvor brinkerne blev "lagt ned" for at undgå nedskridning af brinken og for at give vandløbet en naturlig dynamik. Samtidig blev der udlagt gydegrus til vandløbets ørreder. Gribskov Kommune er en del af Fishing Zealand, som arbejder for bæredygtig lysterfiskerturisme. Det er derfor afgørende for et godt havørredfiskeri på Nordkysten, at kommunens vandløb er i så god økologisk tilstand, at de kan fungere som gyde- og opvækstvand for bl.a. havørreder.

Foto: Maglemose Å ved Pårup.

Naturen gror til og har brug for pleje. Når naturtyper som enge, moser, overdrev og rigkær gror til i opvækst, så mister de deres unikke artssammensætning og levesteder for truede plante- og dyrearter går tabt. Man taler om to principielt forskellige typer af pleje:

 • Engangsindgreb - som f.eks. rydning af buske og træer, afbrænding, slåning og jordbearbejdning
 • Kontinuerlig pleje - som f.eks. græsning og slåning

Gribskov Kommune gennemfører begge typer af naturpleje på egne arealer. På Ammekærgårds Eng ved Rågegården er der udført kontinuerlig pleje, hvor engen er blevet indhegnet og der er etableret græsning med kvæg.

Foto: Køer som naturplejere på Ammekærgårds Enge.

For Natura2000-områderne er der udarbejdet handleplaner for 2016-2021, hvor forskellige plejetiltag skal udføres for at sikre gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. Gribskov Kommune arbejder løbende med tiltag, hvor der kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne. Eksempelvis i Natura 2000-område nr. 132 "Rusland", hvor der i den udpegede naturtype rigkær (7230) er udført en førstegangs rydning, knusning og efterfølgende etableret afgræsning.

Foto: Rigkær i Rusland.

Fortidsminder, særligt gravhøjene er vigtige landskabselementer, som vidner om fortidens kulturer. Mange gravhøje gror til i krat og træer og udviskes i landskabet, hvis der ikke foretages pleje. Plejen er også med til at forbedre gravhøjens naturværdier, som ofte er fin lysåben natur med plante- og insektarter, der andre steder er blevet sjældne.

 

Foto: Maglehøje ved Rågeleje.

Gribskov Kommune har de seneste år arbejdet med at kortlægge kommunens naturværdier, som led i opbygningen af et "naturligt" vidensgrundlag i forhold til sagsbehandling og prioritering af naturforvaltningsindsats.

Principper for prioritering af naturforvaltningsindsatsen 

 1. Få overblik over naturværdierne
 2. Beskyt de eksisterende naturområder
 3. Lodsejerinteresse og velvillighed
 4. Kommunens egne arealer
 5. Natura2000-områder og fredninger
 6. Skabe sammenhængende naturarealer
 7. Begrænse spredning af invasive arter
 8. Sikre stabile bestande af truede arter og deres levesteder
 9. Ny natur, hvor det er muligt