Naturgenopretning

Naturgenopretning er genskabelse eller nyskabelse af naturområder. Der er ofte tale om relativt store projekter med mange lodsejere. Disse typer af projekter kræver derfor meget forberedelse, før et projekt kan besluttes og igangsættes. Typisk vil et sådant projekt blive gennemført med andre myndigheder, såsom nabokommuner eller Naturstyrelsen, med støtte fra diverse fonde eller puljemidler.

Der er også tale om naturgenopretning, når man graver et nyt vandhul, ophører med at omlægge/dyrke agerjord eller rydder enge eller overdrev for opvækst.

Nedenfor er eksempler på naturgenopretning, som Gribskov Kommune har været en del af i 2016-2019.

Statens vandområdeplaner udmøntes af kommunerne. Planerne skal sikre gode forhold for vores vandmiljø. Det gøres bl.a. ved at restaurere vandløb ved at udlægge gydegrus, plante skyggegivende træer eller åbne og genslynge rørlagte strækninger. På billedet nedenfor er det en strækning af Essedalsrenden, som er blevet åbnet og genslynget efter at have været rørlagt i årevis.

Foto: Åbning og genslyngning af del af Essedalsrenden.

Heatherhill i Gribskov Kommune er en af Danmarks bedste sommerfuglelokaliteter. Her lever 6, muligvis 8, truede arter af dagsommerfugle, men bestandene er i tilbagegang.

Sammen med Danmarks Naturfredningsforening, afd. Gribskov og Lepidopteriologisk Forening har kommunen fået bevilliget 167.000 af Aage V. Jensens Fond til et projekt, som har til formål at forbedre områdets forekomst af sommerfuglenes foder-og værtsplanter. Projektet løber over 5 år og skal undersøge om en ændret pleje kan skabe bedre forhold for sommerfuglenes foder- og værtsplanter. Plejetiltag, som leslåning, afbrænding, rotationsgræsning bliver foretaget indenfor 3 forsøgsområder.

"Et vingeslag for Heatherhill"

Foto: Forsøgsområde på Heatherhill, hvor de botaniske forsøgsfelter fastlægges med GPS.

Søborg Sø har været Nordsjællands 4. største sø indtil den blev afvandet til landbrugsformål.

Siden 2012 har bestyrelsen for Landvindingslaget Søborg Sø arbejdet for at skabe en afklaring omkring fremtiden for Søborg Sø.

I 2013 blev der indledt et samarbejde og nedsat en arbejdsgruppe bestående af medlemmer af bestyrelsen for landvindingslaget, Agrovi, NaturRådgivningen og Gribskov Kommune med det formål at undersøge fremtidsmulighederne for Søborg Sø.

I perioden 2013-2016 udarbejdede arbejdsgruppen debatoplæg, rapporter, undersøgelser mv. støttet af Aage V. Jensens Fond og der var skabt positiv opbakning til et naturgenopretningsprojekt blandt lodsejere med jord på Søborg Sø. 

I 2016 indgår naturgenopretning af Søborg Sø på regeringsgrundlaget og kommer samtidig på finansloven. Herefter overtages projektet af Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Nordsjælland.

Naturgenopretning af Søborg Sø

Foto: Søborg Sø set fra luften.