Naturpleje

Kommunen er plejemyndighed på privatejede fredede arealer, fortidsminder, de såkaldte §3 arealer samt kommunens egne §3 arealer. Kommunen har hjemmel til, indenfor de nævnte områder, at beslutte om et plejetiltag kan gennemføres for at forbedre en given naturtilstand. Samtidig er kommunen forpligtiget til at gennemføre naturplejetiltag i Natura2000-områder, som er beskrevet i handleplanen for det pågældende område.

Principper for prioritering af naturplejeindsats:

• Få overblik over naturværdierne
• Beskyt de eksisterende naturområder
• Lodsejer interesse og velvillighed
• Kommunens egne arealer
• Natura 2000-områder og fredninger
• Skabe sammenhængende naturarealer
• Begrænse spredning af invasive arter
• Sikre stabile bestande af truede arter og deres levesteder
• Ny natur, hvor det er muligt