Kyst og strand

Gribskov Kommune har ca. 30 kilometer kyststrækning.

Hvis du har spørgsmål til kyst eller strand kan du skrive til Center for Teknik og Miljø på email: tms@gribskov.dk.

Kystbeskyttelse og kystsikringslag

Kystbeskyttelse og kystsikringslag

Nordsjællands kyst er en såkaldt erosionskyst, hvor havet hvert år fjerner dele af kysten. Derfor kan det visse steder være nødvendigt at sikre kysten mod havet. Ejer du en grund ud til kysten har du selv ansvaret for at beskytte din ejendom mod havets påvirkning.

Kystbeskyttelse

Efter 1. september 2018 er kommunen myndighed i sager om kystbeskyttelse. Ansøgning om kystbeskyttelses skal foregå digital via ansøgningsskema fra 'Bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger'. Du kan hente ansøgningsskemaet og vejledning til skemaet her under. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende kystbeskyttelse kan du kontakte kommunen på tms@gribskov.dk eller på tlf.nr. 7249 6000

Ansøgningsskema til kystbeskyttelse

Vejledning til ansøgningsskema

 VVM-screening efter miljøvurderingsloven - ansøgningsskema

Samtykkeerklæring

For yderligere information:

Lov om kystbeskyttelse

Kystdirektoratets hjemmeside

Adgang med maskiner til kysten

I forbindelse med etablering af kystsikring kan det være nødvendigt at køre ned på stranden med større maskiner.
Her kan du læse, hvor der er adgangsveje til kysten og søge om tilladelse til at bruge dem.

Vejledning og ansøgningsskema - maskiner på kysten

Tværkommunalt kystsikringsprojekt

I foråret 2014 indledte Gribskov, Halsnæs og Helsingør kommuner et tværkommunalt samarbejde om at sikre og udvikle den Nordsjællandske kyst. Læs mere her om kystsikringsprojektet Nordkystens Fremtid 

Nordkystens Fremtid

Kystsikringslag

Grundejere har langs kysten organiseret sig i kystsikringslag, som varetager en fælles kystsikring. Nogle lag er organiseret med myndighedsgodkendte vedtægter andre uden. Myndighedsgodkendte vedtægter for kystsikringslag i Gribskov Kommune finder du her:

Tisvildeleje Kystsikringslag

Sankt Helenekilde Kystsikringslag

Tisvilde Kystsikringslag Vest for Holløse

Tisvilde Kystsikringslag Øst for Helenekilde

Kystsikringslaget Rågeleje Strand Vest

Kystsikringslaget Rågeleje Strand Øst af 1953

Kystsikringslaget Gilbjerghoved

Kystsikringslaget Børstrup Hage

Gilleleje Kystsikringslag

Kystsikringslaget Gilleleje Strandbakker af 1951

Kystsikringslaget Villingebæk Hage

 

Strandbeskyttelseslinjen

Strandbeskyttelseslinjen

Strandbeskyttelseslinjen

Fra strandkanten og 300 meter ind på land gælder der særligt strikse regler for byggeri, anlæg og terrænreguleringer – kendt som strandbeskyttelseslinjen. Det betyder at du inden for strandbeskyttelseslinjen ikke må foretage nogen ændringer af tilstanden uden at have fået en dispensation jf. Lov om Naturbeskyttelse § 15.

Dispensationen gives af Kystdirektoratet som administrerer strandbeskyttelseslinjen.

Kystdirektoratet har den 11. december 2019 ophævet strandbeskyttelseslinjen på nynære arealer på/ved Gilleleje Havn

Læs mere om ophævelsen her

Er du i tvivl om hvorvidt din ejendom ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen?


Klik ind på Gribskov Kommunes digitale kort. Under faneblad ”Natur og Miljø” til venstre på skærmen sættes flueben i ”beskyttelseslinjer”. Signaturforklaring kan trykkes frem nederst i højre side.

For yderligere information:

Kystdirektoratet

Lov om Naturbeskyttelse

Badestrande i Gribskov Kommune

Badestrande i Gribskov Kommune

Der er udarbejdet badevandsprofiler for 11 badestrande i Gribskov Kommune. Profilerne indeholder en kort beskrivelse af badevandet, stranden, faciliteter og eventuelle kendte forureningskilder.

Profilerne kan også ses som opslag på de aktuelle strande.

Stængehus Strand

Tisvildeleje Strand

Strandbjerggård Strand

Rågeleje Strand

Udsholt Strand

Smidstrup Strand

Tinkerup Strand

Veststranden - Gilleleje

Østmolen - Gilleleje

Strandbakkerne

Dronningmølle Strand

Badevandets kvalitet

Badevandets kvalitet

Gribskov Kommune måler badevandskvaliteten på 11 strande sommeren igennem.

Der går 2-4 dage fra prøverne er taget til kommunen får resultatet.
Resultaterne af målingerne kan ses her på siden og hænger desuden på strandene der er udpeget til Blå Flag strande.

Se resultater fra badevandsanalyser i 2019

Se kort over de strande, hvor der udtages prøver

Det frarådes at bade i og ved å-udløb, da vandkvaliteten kan være nedsat.

Badevand i topklasse

På baggrund af badevandsanalyser bliver kvaliteten af strandenes badevand bedømt. Opnår en strand topkarakteren, Udmærket kvalitet, fire år i træk, vurderes stranden værdig til at få det Blå Flag. I Gribskov Kommune har de fleste af strandene opnået Blå Flag.

Bekendtgørelse om badevand og badeområder uddyber beregningen af de enkelte klasser.

Læs bekendtgørelsen her

Alger og kortvarige forureninger

Kommunens badevand er af rigtig god kvalitet. Men det kan forekomme at vandet indeholder alger eller kortvarige forureninger, som kan genere både mennesker og dyr.

Alger

Der kan være risiko for opblomstring af alger på kommunens strande.

Gode råd om alger

 • Gå ud i vandet til knæene og kik på dine fødder. Hvis du ikke kan se dem, kan vandet være så fyldt med alger, at du ikke bør bade.
 • Hvis du alligevel har badet, skyl da straks med rent vand.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.
 • Børn skal passe mere på end voksne. De vil reagere på mindre mængder gift, fordi de er små – og de vil gennem deres leg i vandet og på stranden være mere udsatte for algerne. Lad derfor ikke børn lege i algefyldt vand – og hold dem væk fra skumansamlinger på stranden. Det kan være døde alger.
 • Mennesker, der i forvejen er svækkede eller allergiske, skal holde sig væk fra algerne.
 • Fugle, kvæg og hunde er udsatte, fordi de ofte drikker store mængder vand fra søer og kyster. De bør derfor holdes fra kysterne og fra døde alger på sø- eller strandbredden.
 • Se i øvrigt efter om der er information, som fraråder badning ved den enkelte lokalitet.

Du kan læse mere om alger på livredningstjenestens hjemmeside

Badning efter kraftig regnskyl

Det kan være forbundet med sundhedsfare at bade efter kraftig regnskyl.
Følgende anbefales:

 • Gå ikke i vandet efter et længerevarende voldsomt regnskyl.
 • Bad ikke hvis vandet lugter kloak-agtigt eller der flyder affald i vandet.
 • Se efter om det Blå Flag er taget ned.
Livredning

Livredning

Langs kyststrækningen i Gribskov Kommunes har Den Nordsjællandske Kystlivreddertjeneste en række livredderposter, som i badesæsonen er bemandet af en kystlivredder.

Kystlivredderen kan give førstehjælp og har kontakt til Alarm 112. Livredderen er også behjælpelige hvis du er kommet til skade med brandmænd, rifter og sår eller bliver syg.

Den Nordsjællandske Kystlivreddertjeneste

Strandnummer

Ved nedgangen til strandene ses et skilt med et strandnummer. Nummeret kan bruges til at lokalisere stranden, hvor du står i forbindelse med alarmopkald og redning.

Strande med Blå Flag

Strande med Blå Flag

Der er Blå Flag på 4 af kommunens strande. En Blå Flag strand er en strand, hvor der er ydet en ekstra indsats for strandens miljø, sikkerhed, faciliteter og information.

Det der kendetegner en Blå Flag strand er, at den:

 • er ren og tilses jævnligt
 • har rent badevand og oplyser om den aktuelle vandkvalitet
 • har pligt til at tage det Blå Flag ned ved akut opstået forurening
 • har rene toiletfaciliteter og velholdte bygninger
 • har affaldsordning
 • har livredder i dagtimerne i skolernes sommerferie
 • har særlige aktiviteter i løbet af sæsonen

Gribskov Kommune har i 2019 Blå Flag status på følgende 4 strande:

Se oversigtskort med zoneafgrænsning og faciliteter under hvert strandlink:

Blå Flag-aktiviteter

Blå Flag sætter fokus på natur og miljø samt muligheden for gode oplevelser på stranden. Der afholdes en række miljøaktiviteter hen over sæsonen.

Se Blå Flag aktiviteter 2019

Læs mere om Blå Flag

Strandtrapper, bade- og bådebroer

Strandtrapper, bade- og bådebroer

Etablering af både strandtrapper samt bade- og bådebroer kræver en tilladelse.

Strandtrapper

Før du begynder etablering eller reetablering af strandtrapper skal du søge om dispensation fra strandbeskyttelseslinien. Denne gives af kystdirektoratet.

Læs mere om strandbeskyttelseslinjen

Sådan søger du dispensation fra strandbeskyttelseslinjen

 Bade- og bådbroer

Før du påbegynder etablering af en bade- eller bådbro på pæle skal du have en tilladelse fra Gribskov Kommune. Udføres broen som en mole eller tilsvarende konstruktion, der hindre fri vandgennemstrømningen langs kysten, er det Kystdirektoratet som giver tilladelsen.

Gribskov Kommune har vedtaget en række retningslinjer for godkendelse af badebroer. Læs i vejledningen, hvordan du ansøger om hvad der vurderes ved behandling af ansøgningen:

Vejledning til ansøgning om etablering af bade- og bådebroer

Vil du vide mere?

Information om bade- og bådebroer

Regler om offentlighedens adgang til strande

 

Hunde på stranden

Hunde på stranden

I Gribskov kommune er der strande for en hver smag. Vi har en strand for hunde uden snor, hundefrie strande og strande, hvor hunde er velkomne i snor.

Hundestrand i Smidstrup

Dele af Smidstrup Strand er gjort til hundestrand. På hundestranden må hunde, under fuld kontrol, bade og være på stranden uden snor. I badesæsonen er stranden opdelt i en hundestrand og en almindelig strand. Opdelingen fremgår tydeligt på stranden. Hundestranden er et forsøg i 2019-2021, som løbende bliver evalueret.

Ingen hunde på Blå Flag strande

Hunde og andre hysdyr må ikke opholde sig i Blå Flag strande. Førerhunde og andre hunde på arbejde er dog undtaget. Vores fire strande med Blå Flag er Tisvildeleje, Rågeleje, Gilleleje Vest og Dronningmølle. Afgrænsningen af Blå Flag stranden fremgår af infotavle på stranden, eller på oversigtskortene.

Hvis du føler dig generet af løse hunde på stranden, kan du ringe til politiet. Overtrædelse af naturbeskyttelsesloven § 22 medfører bødestraf.

Strande med Blå Flag

Kommunens øvrige strande

På de øvrige strande i kommunen, skal hunde være i snor, når de færdes på stranden i perioden 1. april til 30. september. Det gælder også for private strande.

Lovgivning om hunde på stranden

 • I sommerhalvåret, fra 1. april – 30. september, skal hunde være i snor på stranden ifølge Naturbeskyttelseslovens § 22.
 • I vinterhalvåret, fra 1. oktober - 31. marts, må man gerne lade sin hund være løs på stranden, men kun hvis den ikke risikerer at forvolde andre skade.
 • Kommunalbestyrelsen kan udstede forskrifter angående hundes tilstedeværelse i vandet og i badeområdet ifølge Bek. om badevand og badeområder § 13.
 • På Blå Flag strande er der forbud mod hunde i badesæsonen fra juni til september. Vores fire Blå Flag strande er Tisvildeleje, Rågeleje, Gilleleje Vest og Dronningmølle.

Bekendtgørelse om badevand og badeområder 

Naturbeskyttelseslovens §22

Læs mere om reglerne for Blå Flag strande på Blaaflag.dk

Døde sæler på stranden

Døde sæler på stranden

Der strander adskillige sæler langs de danske kyster hvert år. Sælerne indgår i det naturlige kredsløb og fødekæde, og er vigtige for nedbrydere og fugle. Kommunen fjerner derfor kun i særlige tilfælde de døde sæler, marsvin mv.

Har du en henvendelse vedr. en død sæl kan du kontakte kommunen på tms@gribskov.dk