Bræmmer og arbejdsbælter

Bræmmer langs vandløb

I landzone er det med ganske få undtagelser ikke tilladt at foretage dyrkning, jordbehandling, plantning, terrænændring, anbringelse af hegn, og opførelse af bygværker i en bræmme på 2 m langs åbne, naturlige vandløb og søer. Det samme gælder langs kunstige vandløb og søer, der i vandplanen efter miljømålsloven enten skal opfylde miljømålet 'godt økologisk potentiale' eller 'maksimalt økologisk potentiale'. Bestemmelsen gælder dog ikke for isolerede søer under 100 m2.
Græsning og høslet er tilladt i bræmmen - må dog ikke medføre risiko for udskridningen af bredden.

Formålet med bræmmerne er at bevare vandløbets eller søens bred i en stabil tilstand. Bræmmerne skal især beskytte bredden mod udskridning i forbindelse med landbrugets anvendelse af tunge maskiner. En stabil bred medfører mindre tilførsel af sand og jord til vandløb og søer, og mindsker dermed behovet for oprensning. Oprensning af sand og jord er både dyrt og belastende for miljø og natur.

Beregning af bræmmen

Bræmmen på to meter langs vandløb og søer beregnes fra vandløbets eller søens øverste kant. Den øverste kant er overgangen fra det skrånende terræn mod vandløbet eller søen til det flade terræn, der normalt kan jordbehandles.

Arbejdsbælter

For at kunne vedligeholde vandløbene er det nødvendigt at kunne færdes med småmaskiner og andet udstyr langs vandløbene. I regulativet for det enkelte vandløb er der beskrevet hvor bredt et arbejdsbælte der er nødvendigt for vedligeholdelsen af vandløbet.