Oversvømmelser

Hvis der er vand på marken, kan det skyldes flere ting:

  • Ved kraftig nedbør og snesmeltning kan der forekomme oversvømmelser langs vandløbene. Dette er helt naturligt, og det må derfor til en hvis grad accepteres af de berørte lodsejere. En fuldkommen overholdelse af regulativernes bestemmelser om vedligeholdelse vil ikke kunne forhindre disse oversvømmelser. 
  • Nedsat vandføringsevne i drænrørene. Det påhviler ejerne at vedligeholde drænene. 
  • Jorden kan have sat sig, så afstanden mellem terræn og grundvand er blevet mindre. 
  • Kraftig grødevækst i vandløbet eller behov for oprensning.