Regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej

Formålet med regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej er at sikre bedre vandføringsevne, således at antallet og den arealmæssige udstrækning af oversvømmelser i sommerhusområdet Smidstrup Strand mindskes, samt renovere en rørlagt vandløbsstrækning, som er udtjent.

Nyhedsbrev - opdateres månedligt

Link til politiske behandlinger

Udvalg for Miljø, Klima og Kyst 19. nov. 2018

Udvalg for Miljø, Klima og Kyst d. 15. jan. 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektforslaget

Regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej, inkl. 9 bilag. 

Reguleringprojekt

Bilag 1: Udledningstilladelse for Smidstrup Renseanlæg

Bilag 2: Afløbskontrol 2011 for Smidstrup Renseanlæg

Bilag 3: Afgift spildevand fra udledning på Smidstrup Renseanlæg 2007-11

Bilag 4: Udtræk af PULS

Bilag 5: Udgiftsfordelingstabel (er ikke offentlig tilgængelig)

Bilag 6: Oversigtskort. Nuværende: Oversvømmelser kote 4,75 m

Bilag 7: Oversigtskort. Fremtidige: Oversvømmelser kote 4,35 m

Bilag 8: Oversigtskort. Nuværende: Afvandingsdybder, sommermiddel

Bilag 9: Oversigtskort. Fremtidige: Afvandingsdybder, sommermiddel

Notat vedrørende nytteberegning

Dokumentation for vedligeholdelse

Se Gribskov Kommunes dokumentation for vedligeholdelsen af Tinkerup Å nedenfor:

Brøndtilsyn 2016

Brøndtilsyn 2017

Brøndtilsyn 2018

Vedligeholdelse af Tinkerup Å - åbne strækninger

Miljøvurdering

Gribskov Kommune har truffet afgørelse om, at regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

Afgørelse om ikke vvm-pligt

Bilag A: Ansøgning om screeningsafgørelse (VVM)

Bilag B: VVM –Screeningsskema


Flere oplysninger 

Hvis du har spørgsmål til projektforslaget, så kontakt Vandløbsmyndigheden:

  • Dennis Petersen
    Tlf. direkte: 7249 6807
    E-mail dpete@gribskov.dk