Regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej

Projektforslag om regulering af det offentlige vandløb Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej har været i offentlig høring. Der var frist d. 5. sep. 2018. Kommunen modtog 38 høringssvar. Hvidbog med høringssvar er sendt til lodsejerne. Sagen behandles af Udvalg for Miljø, Klima og Kyst d. 19. nov. 2018.

 

Formålet med regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej er at sikre bedre vandføringsevne, således at antallet og den arealmæssige udstrækning af oversvømmelser i sommerhusområdet Smidstrup Strand mindskes, samt renovere en rørlagt vandløbsstrækning, som er udtjent.

Projektforslaget

Regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej, inkl. 9 bilag. 

Reguleringprojekt

Bilag 1: Udledningstilladelse for Smidstrup Renseanlæg

Bilag 2: Afløbskontrol 2011 for Smidstrup Renseanlæg

Bilag 3: Afgift spildevand fra udledning på Smidstrup Renseanlæg 2007-11

Bilag 4: Udtræk af PULS

Bilag 5: Udgiftsfordelingstabel (er ikke offentlig tilgængelig)

Bilag 6: Oversigtskort. Nuværende: Oversvømmelser kote 4,75 m

Bilag 7: Oversigtskort. Fremtidige: Oversvømmelser kote 4,35 m

Bilag 8: Oversigtskort. Nuværende: Afvandingsdybder, sommermiddel

Bilag 9: Oversigtskort. Fremtidige: Afvandingsdybder, sommermiddel

Dokumentation for vedligeholdelse

Se Gribskov Kommunes dokumentation for vedligeholdelsen af Tinkerup Å nedenfor:

Brøndtilsyn 2016

Brøndtilsyn 2017

Brøndtilsyn 2018

Vedligeholdelse af Tinkerup Å - åbne strækninger

Miljøvurdering

Gribskov Kommune har truffet afgørelse om, at regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

 

Afgørelse om ikke vvm-pligt

Bilag A: Ansøgning om screeningsafgørelse (VVM)

Bilag B: VVM –Screeningsskema


Flere oplysninger 

Hvis du har spørgsmål til projektforslaget, så kontakt Vandløbsmyndigheden:

  • Dennis Petersen
    Tlf. direkte: 7249 6807
    E-mail dpete@gribskov.dk