Regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej

Formålet med regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej er at sikre bedre vandføringsevne, således at antallet og den arealmæssige udstrækning af oversvømmelser i sommerhusområdet Smidstrup Strand mindskes, samt renovere en rørlagt vandløbsstrækning, som er udtjent.

Nyhedsbrev - opdateres månedligt

Link til politiske behandlinger

Udvalg for Miljø, Klima og Kyst 19. nov. 2018

Udvalg for Miljø, Klima og Kyst d. 15. jan. 2019

Udvalg for Udvikling, By og Land d. 17. nov. 2019

Projektforslaget

Regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej, inkl. 9 bilag. 

Reguleringprojekt

Bilag 1: Udledningstilladelse for Smidstrup Renseanlæg

Bilag 2: Afløbskontrol 2011 for Smidstrup Renseanlæg

Bilag 3: Afgift spildevand fra udledning på Smidstrup Renseanlæg 2007-11

Bilag 4: Udtræk af PULS

Bilag 5: Udgiftsfordelingstabel (er ikke offentlig tilgængelig)

Bilag 6: Oversigtskort. Nuværende: Oversvømmelser kote 4,75 m

Bilag 7: Oversigtskort. Fremtidige: Oversvømmelser kote 4,35 m

Bilag 8: Oversigtskort. Nuværende: Afvandingsdybder, sommermiddel

Bilag 9: Oversigtskort. Fremtidige: Afvandingsdybder, sommermiddel

Notat vedrørende nytteberegning

Dokumentation for vedligeholdelse

Se Gribskov Kommunes dokumentation for vedligeholdelsen af Tinkerup Å nedenfor:

Brøndtilsyn 2016

Brøndtilsyn 2017

Brøndtilsyn 2018

Vedligeholdelse af Tinkerup Å - åbne strækninger

Miljøvurdering

Gribskov Kommune har truffet afgørelse om, at regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

Afgørelse om ikke vvm-pligt

Bilag A: Ansøgning om screeningsafgørelse (VVM)

Bilag B: VVM –Screeningsskema

Flere oplysninger 

Hvis du har spørgsmål til projektforslaget, så kontakt Vandløbsmyndigheden:

  • Dennis Petersen
    Tlf. direkte: 7249 6807
    E-mail dpete@gribskov.dk