Regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej

Formålet med regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej er at sikre bedre vandføringsevne, således at antallet og den arealmæssige udstrækning af oversvømmelser i sommerhusområdet Smidstrup Strand mindskes, samt renovere en rørlagt vandløbsstrækning, som er udtjent.

Nyhedsbrev - opdateres månedligt

Link til politiske behandlinger

Udvalg for Miljø, Klima og Kyst 19. nov. 2018

Udvalg for Miljø, Klima og Kyst d. 15. jan. 2019

Udvalg for Udvikling, By og Land d. 17. nov. 2019

Udvalg for Udvikling, by og Land d. 31. marts 2020

Projektforslaget

Regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej. 

Reguleringsprojekt

 Notat vedrørende nytteberegning

 Dokumentation for vedligeholdelse

Se Gribskov Kommunes dokumentation for vedligeholdelsen af Tinkerup Å nedenfor:

Brøndtilsyn 2016

Brøndtilsyn 2017

Brøndtilsyn 2018

Vedligeholdelse af Tinkerup Å - åbne strækninger

Miljøvurdering

Regulering af Tinkerup Å vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at projektet ikke skal miljøvurderes. Klagefristen er den 5. august 2020

Afgørelse om ikke miljøvurdering

Bilag A: Ansøgning om screeningsafgørelse

Bilag B: Kommunens miljøscreeningsskema

Flere oplysninger 

Hvis du har spørgsmål til reguleringsprojektet, så kontakt vandløbsmyndigheden:

  • Dennis Petersen
    Tlf. direkte: 7249 6807
    E-mail dpete@gribskov.dk