Vandråd 2019/2020

Vandrådet for Hovedvandopland 2.3 Øresund er nedsat

Gribskov Kommune er sekretariatskommune for hovedvandopland 2.3 Øresund. Det betyder, at Gribskov Kommune skal facilitere møderne fremadrettet for vandrådet i oplandet. D. 26. november 2019 afholdt oplandskommunerne møde omkring nedsættelse af vandrådet i oplandet efter anmodning fra organisationer og foreninger med interesse i vandløbsarbejdet i hovedvandopland 2.3 Øresund. Oplandskommunerne havde tilsammen modtaget anmodninger fra 21 interesserede. Et vandråd kan maksimalt bestå af 20 deltagere, og en fordeling efter gældende retningslinjer beskrevet i BEK nr 1060 af 22/10/2019, bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport, blev derfor benyttet.

(link til bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210704).

Følgende organisationer og foreninger har fået plads i vandrådet:

 

Fredensborg Vandløbslav
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Skovforening
Esrum Ålaug
Danske Vandløb
Danmarks Sportsfiskerforbund
Nordsjællands Landboforening
Gribskov Vandløbslaug
Dansk Kano og Kajak Forbund
Dansk Vand- og Spildevandsforening
Landbrug & Fødevarer
Dansk Ornitologisk Forening
Foreningen Naturparkens Venner

Alle organisationer og foreninger som har anmodet om plads i vandrådet vil få direkte besked om enten afslag eller tildeling af en plads i vandrådet sammen med oplysninger om fremtidig mødeaktiviteter m.m. ligesom Miljø- og Fødevareministeriet vil blive informeret om det nedsatte vandråd for Hovedvandopland 2.3 Øresund.

Skulle der være spørgsmål i forbindelse med ovenstående kan Bjørn Aaris-Sørensen kontaktes på 72496813 eller basoe@gribskov.dk.

Vandrådet i Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord er nedsat

Gribskov Kommune har andel i to hovedvandoplande: 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og 2.3 Øresund. Sekretariatsfunktionen for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord varetages af Egedal Kommune. Vandrådet og kontaktoplysnminger for dette opland kan ses på Egedal Kommunes hjemmeside ved at følge linket her:

https://www.egedalkommune.dk/nyheder/nyheder/2019/december/medlemmer-valgt-til-vandraad-2019-2020/