Hvad er akut forurening?

En akut forurening kan være spild eller udledning af olie, gylle, kemikalier, spildevand m.m., som truer menneskers sundhed, naturen og miljøet i:

• Jord
• Vandløb og søer
• Kyster og strande
• Grundvand
• Udeluft
• Luft i boliger (indeklimaet i menneskers huse, f.eks. ved kemikalieudslip i kloak)

Akutte forureninger stammer typisk fra virksomheder, landbrug, renseanlæg, tankbiler, biler, olietanke, skibe m.m.