Høns og andre fugle

Godt at vide, hvis du overvejer at holde høns eller andre fugle.

Indretning og drift af hønse- og fuglehold

Hønse- og fuglehold skal, i lighed med andet dyrehold, ske med hensyntagen til naboer. Endvidere skal bygningsreglementets bestemmelser være overholdt. Hønsehuse, volierer og lign. skal sikres mod indtrængning af rotter. Foder skal opbevares i rottesikrede beholdere. Dyreholdet skal renholdes på en sådan måde, at det ikke giver anledning til flue-eller lugtgener. Gødningen fra dyreholdet skal enten:

  • Iblandes jorden til gødningsformål
  • Opbevares i lukket beholder
  • Bortskaffes som dagrenovation

Dyreholdet må ikke give støjgener

I tilfælde af støjgener i natte- eller morgentimerne, skal fjerkræholdet holdes inde i mørklagt hønsehus fra minimum kl. 20.00 til kl. 07.00 morgen på hverdage og fra kl. 20.00 til 08.00 på lørdage, søn- og helligdage. Der må ikke tændes lys i hønsehuset i ovennævnte tidsrum. Hønsehuse og volierer kan kræves støjisoleret.

Hvilke retningslinjer gælder?

Retningslinjerne gælder for ikke-erhvervsmæssige hold af fjerkræ og andre fugle (f.eks. høns, papegøjer, parakitter, volierefugle og duer mv.) i byzone, sommerhusområde og andre områder, som ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet erhverv.

Er der i gældende byplanvedtægt, lokalplan eller ved tinglyste klausuler på ejendommen bestemmelser, der regulerer hønsehold og andet fuglehold, gælder de.

Det samme gælder, hvis lokale grundejer-, andels-og lejerforeninger har vedtaget regler, der ikke tillader hønse-, due-og andet fuglehold eller har fastsat skærpede regler.

Hold af følgende dyr er ikke tilladt i de ovennævnte områder:

  • Haner og hanekyllinger, der har nået en alder, hvor de begynder at gale
  • Parakitter, papegøjer og andre fugle, såfremt de er støjende
  • Ænder
  • Gæs
  • Hold af større fugle som kalkuner, fasaner eller påfugle

Antallet af voksne høns eller duer pr. ejendom må højest være 10. I samme dyrehold må der højest være 10 kyllinger / dueunger, indtil de er udvoksede. Dog er hanekyllinger, der galer, ikke tilladt. Hold af andre fjerkræ- og fugletyper må maksimalt modsvare det tilladte hønsehold.

Eksisterende fjerkræ- og fuglehold, der er lovligt etableret og overholder lovgivning på området inden ikrafttrædelsen af nedenstående regulativ, er fortsat lovlige.

Få mere information om hønse- og andre fuglehold:

Regulativ for hold af fjerkræ og andre fugle i Gribskov Kommune

Generelt

Medfører et dyrehold væsentlige gener, kan kommunen give ejeren et påbud om at bringe geneforholdet til ophør. Giver dyreholdet herefter alligevel anledning til væsentlige gener for de omkringboende, kan kommunen nedlægge forbud mod dyreholdet.