Høns og andre fugle

Godt at vide, hvis du overvejer at holde høns.

Indretning og drift af hønsehold, duehold og burfugle

Hønse- og fuglehold skal, i ligehed med andet dyrehold, ske med hensyntagen til naboer. Endvidere skal bygningsreglementets bestemmelser være overholdt.
Hønsehus, dueslag og fuglebure skal sikres mod indtrængning af rotter.
Foder skal opbevares i rottesikrede beholdere. Dyreholdet skal renholdes på en sådan måde, at det ikke giver anledning til flue-eller lugtgener.

Gødningen fra dyreholdet skal enten:

  • Iblandes jorden til gødningsformål
  • Opbevares i lukket beholder
  • Bortskaffes som dagrenovation

Dyreholdet må ikke give støjgener

Har du støjende fugle, herunder haner og hanekyllinger kan det være nødvendigt at holde dem inde i et mørklagt hus fra kl. 20.00 - 07.00 på hverdage og fra kl. 20.00 - 09.00 på lørdage, søn- og helligdage. Hønsehus og dueslag vil kunne kræves lydisoleret svarende til minimum 100 mm. almindelig isoleringsmateriale.


Hvor gælder retningslinjerne?

Retningslinjerne gælder for hold af høns, duer og andre fugle i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Er der i gældende byplanvedtægt, lokalplan eller ved tinglyste klausuler på ejendommen bestemmelser, der regulerer hønsehold og andet fuglehold, gælder de.
Det samme gælder, hvis lokale grundejer-, andels-og lejerforeninger har vedtaget regler, der ikke tillader hønse-, due-og andet fuglehold eller har fastsat skærpede regler.

Klik her for mere information om fuglehold, herunder afstandskrav:

Gode råd om fuglehold

Generelt

Eksisterende dyrehold, der ikke giver anledning til gener, kan fortsat bestå uden at opfylde retningslinjerne.
Medfører et dyrehold væsentlige gener, kan kommunen give ejeren et påbud om at bringe geneforholdet til ophør. Giver dyreholdet herefter alligevel anledning til væsentlige gener for de omkringboende, kan kommunen nedlægge forbud mod dyreholdet.