Klage over dyrehold

Gribskov Kommune kan afvise at behandle klager over støj- og lugtgener fra dyrehold, hvis det anses for at være af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen.

Kommunens afgørelse i medfør af bekendtgørelsen og nærværende retningslinjer kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Sager der afvises i henhold til Lov om miljøbeskyttelse § 85, kan af klageren rejses som civilretsligt søgsmål.


Overtrædelse af reglerne

Undlader ejeren at efterkomme påbud eller forbud kan dette straffes med bøde i henhold til straffebestemmelserne i bekendtgørelsen nævnt under punkt 1.

Lovgrundlag

Retningslinjerne er udfærdiget med hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012, miljøregulering af visse aktiviteter.