Slam

Udbringning af spildevandsslam til jordbrugsformål kan ske på landbrugsjord ved overholdelse af slambekendtgørelsen.

Spildevandsslam har et væsentligt indhold af næringsstoffer, som kvælstof, fosfor og kalium, men også en lang række mikro-næringsstoffer og en mængde organisk stof, der er vigtigt for jordens struktur.

Regler for indhold i spildevandsslam 

Reglerne i slambekendtgørelsen sikrer, at affald til jordbrugsformål ikke indeholder væsentlige mængder af miljøskadelige stoffer eller kan give anledning til forurening af grundvand. Hvis slammet ikke indeholder væsentlige mængder af miljøskadelige stoffer, kan den med fordel genanvendes som gødnings- eller jordforbedringsmiddel til jordbrugsformål.

Det spildevandsslam som kan anvendes til jordbrugsformål efter slambekendtgørelsen har derfor en kvalitet, der kan sammenlignes med bl.a. husdyrgødning. Før slammet må bruges på markerne, skal det leve op til en lang række skrappe krav til tungmetaller og en række miljøfremmede stoffer. Derudover tillader slambekendtgørelsen maksimalt 170 kg totalkvælstof og 30 kg totalfosfor pr. ha pr. år, hvilket vurderes til at dække planternes gødningsbehov.

Mængden af spildevandsslam, der må tilføres landbrugsarealet, beregnes på baggrund af de analyser, som et akkrediteret laboratorium har taget. Gribskov kommune er myndighed og modtager inden udbringning anmeldelse af slamleveringen og analyser af slammet. Hvis anmeldelsen er fyldestgørende dvs. alle regler er overholdt sender Gribskov Kommune en accept til anmelder.
Læs mere her i informationsfolderen.