Miljøtilsyn – tilsyn med virksomheder og landbrug

Kommunen udfører tilsyn med miljøet på virksomheder for at sikre, at love og regler i miljøbeskyttelsesloven overholdes.

Et miljøtilsyn er mere end kontrol - det er også vejledning og forebyggelse. Virksomhederne og landbrugene får gennem en dialog med miljøtilsynet mulighed for at tilpasse produktion og praksis. I forbindelse med miljøtilsynet, ser kommunen også på virksomhedens eller landbrugets påvirkning luft, spildevand, affald og hvor meget støj, der er. Miljøtilsynet er med til at skærpe fokus på miljøet. Ofte opstår muligheden for en god dialog mellem kommune og virksomhed/landbrug, og på den måde kan mange miljøproblemer forebygges. Læs mere om miljøtilsyn på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Offentliggørelse af tilsyn

Offentliggørelse af tilsyn

Efter hvert tilsyn skal Gribskov Kommune udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens eller husdyrbrugets miljøforhold, overholdelse af regler mm.

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunen offentliggøre fastlagte dele af tilsynsrapporterne. Virksomheden får tilsynsrapporten inden offentliggørelsen, så de kan kommentere den. Offentliggørelsen sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Se tilsynsrapporter her:

Miljøtilsynsberetning

Miljøtilsynsberetning

Hvert år laver Gribskov Kommune en miljøtilsynsberetning med oplysninger om, hvor mange virksomheder og husdyrbrug, vi har ført tilsyn med. Beretningen skal sendes til Miljøstyrelsen inden 1. april, og den dækker både virksomheder og husdyrbrug.
Læs miljøtilsynsberetningen (fra 1/1-2016 til 30/4 - 2016).
Derudover har Gribskov Kommune lavet en tilsynsplan, der gælder fra 2013-2017. Tilsynsplanen er en beskrivelse af, hvordan vi fører tilsyn med særligt forurenende virksomheder og store landbrug i kommunen. Se tilsynsplanen for miljøtilsyn

Kampagnetilsyn

Kampagnetilsyn

Kommunen skal hvert år gennemføre mindst to kampagnetilsyn på virksomheder og landbrug.

Kommunen må selv bestemme om kampagnerne skal være rettet mod virksomheder eller landbrug. Kommunen bestemmer selv antallet af kampagnetilsyn.
Et kampagnetilsyn er et tilsyn, der er målrettet et bestemt tema eller miljøproblem.
Kommunen skal hvert år offentliggøre konklusionen på tilsynskampagnerne.
 

Tilsynskampagnen 2017  – Flydelag på gyllebeholdere 
Gribskov Kommune sætter fokus på korrekt opbevaring af flydende husdyrgødning. Kommunen gennemfører derfor i starten af 2017 en tilsynskampagne med fokus på, om flydelaget er tæt. Kampagnetilsynene vil blive kørt uvarslet. Læs mere om overdækning af gyllebeholdere.

Tilsynskampagne 2017 - Udendørs oplag 
Gribskov Kommune sætter fokus på udendørs opbevaring af affald og råvarer. Målet med kampagnen er at oplyse virksomhederne om, hvordan de sorterer, håndterer og opbevarer affald og råvarer korrekt på udendørs arealer i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativ og affaldsbekendtgørelsen. Forkert håndtering og opbevaring af udendørs oplag af affald og råvarer kan øge risikoen for forurening af jord, overfladevand og grundvand. Samtidig vil der ved kampagnen blive set nærmere på om virksomhedernes affald er indberettet korrekt til affaldsdatasystemet af affaldstransportørerne. Kampagnen omfatter tilsyn på ca. 30 virksomheder i kommunen. Tilsynene vil blive varslet. Læs mere om reglerne for affaldshåndtering i Gribskov Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.

Evaluering af kampagnerne 2016 kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Evaluering af kampagnerne 2015 kan ses her:
Landbrug
Virksomhed