Kampagnetilsyn

Kommunen skal hvert år gennemføre mindst to kampagnetilsyn på virksomheder og landbrug.

Kommunen må selv bestemme om kampagnerne skal være rettet mod virksomheder eller landbrug. Kommunen bestemmer selv antallet af kampagnetilsyn.
Et kampagnetilsyn er et tilsyn, der er målrettet et bestemt tema eller miljøproblem.
Kommunen skal hvert år offentliggøre konklusionen på tilsynskampagnerne.
 

Tilsynskampagnen 2017  – Flydelag på gyllebeholdere 
Gribskov Kommune sætter fokus på korrekt opbevaring af flydende husdyrgødning. Kommunen gennemfører derfor i starten af 2017 en tilsynskampagne med fokus på, om flydelaget er tæt. Kampagnetilsynene vil blive kørt uvarslet. Læs mere om overdækning af gyllebeholdere.

Tilsynskampagne 2017 - Udendørs oplag 
Gribskov Kommune sætter fokus på udendørs opbevaring af affald og råvarer. Målet med kampagnen er at oplyse virksomhederne om, hvordan de sorterer, håndterer og opbevarer affald og råvarer korrekt på udendørs arealer i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativ og affaldsbekendtgørelsen. Forkert håndtering og opbevaring af udendørs oplag af affald og råvarer kan øge risikoen for forurening af jord, overfladevand og grundvand. Samtidig vil der ved kampagnen blive set nærmere på om virksomhedernes affald er indberettet korrekt til affaldsdatasystemet af affaldstransportørerne. Kampagnen omfatter tilsyn på ca. 30 virksomheder i kommunen. Tilsynene vil blive varslet. Læs mere om reglerne for affaldshåndtering i Gribskov Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.

Evaluering af kampagnerne 2016 kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Evaluering af kampagnerne 2015 kan ses her:
Landbrug
Virksomhed