Fyring og pasning af fyringsanlægget

Træet skal bryde i brand så hurtigt som muligt og må ikke ligge og ulme. Det ervigtigt, at forbrændingen får den nødvendige luft. Brændslet må ikke ligge i for tykke og kompakte lag.
Fyring med træbrændsel bør kun finde sted, når der er overvågning af forbrændingen og justering af spjæld for regulering af lufttilførsel. Herved opnås den mest økonomiske og miljømæssigt bedste forbrænding.
Der skal være sikret en tilstrækkelig lufttilførsel til det lokale, hvor fyrstedet er placeret. Lukkede fyrsteder skal være tætte.
Følg brugsanvisningen nøje med hensyn til optænding og indstilling af luftspjæld. Fyrstedet renses grundigt for sod - 1 gang årligt for pejse og 1 gang om måneden for brændeovne og tokammerkedler - eller efter behov afhængigt af, hvor meget fyrstedet benyttes.
Sodafsætning kan være tegn på en dårlig forbrænding, og et beget sodlag (glanssod) er udtryk for dårlig forbrænding. Dannelse af glanssod betyder, at der er meget stor risiko for skorstensbrand.
I tilfælde af skorstensbrand: Luk helt for lufttilførsel til fyrstedet og tilkald brandvæsenet på tlf. 112.

Information om korrekt fyring
Miljøstyrelsen har gennem flere fyringssæsoner gennemført landsdækkende informationskampagner om korrekt fyring i brændeovne, senest med kampagnen "Tag grønt ansvar, når du fyrer - har du styr på din brændeovn?".
Ved at overholde fire simple fyringsråd:
1. Brug rent og tørt træ
2. Sørg for rigeligt luft
3. Fyr lidt ad gangen
4. Gå ud og tjek – røgen skal være næsten usynlig