Ophængning af skilte og plakater

Du kan ansøge Gribskov Kommune om lov til at sætte skilte og plakater op i forbindelse med et arrangement.

Kommunen giver fx tilladelse til ophængning af plakater på lygtepæle i forbindelse med cirkusbesøg, koncerter, loppemarked og lignende arrangementer.

Du kan sende en ansøgning med oplysninger om tid og sted samt typen af arrangementet. Så tager vi stilling til din ansøgning.

Man må tidligst hænge plakater op to uger inden arrangementet, og man skal selv tage plakaterne ned igen senest fem dage efter. Hvis man ikke selv gør det, kan kommunen gøre det og sende regningen til dig.

Der findes særlige regler for valgplakater, som du kan læse mere for nedenfor.

Send din ansøgning i en mail til kommunen.

Ophængning af plakater

Retningslinjer for opsætning af plakater

Hvor og hvordan må man hænge plakater op?

Kun i byzone

 • Plakater må kun ophænges indenfor tættere bebygget område afmærket med byzonetavle.
 • Plakaterne skal anbringes mindst 0,5 meter fra kørebanekant og mindst 0,3 meter fra cykelstikant. Plakaterne må ikke anbringes over kørebane- og cykelstiareal.
 • Plakater må ikke anbringes højere end 1,5 m under laveste elførende ledning. Tilladelsen, jf. pkt. 3, kan fastsætte yderligere krav herom.
 • Plakaterne skal være placeret i en højde af mindst 2,3 meter over fortov/cykelsti målt til underkant af plakat.
 • Plakater må kun ophænges på eksisterende konstruktioner, stativer m.v. Der må ikke etableres særlige konstruktioner og stativer m.v. alene til brug for ophængning af plakater.

Plakater må ikke

 • ophænges på broer, bygværker og portaler.
 • ophænges i midterrabat.
 • ophænges på højspændingsmaster.
 • ophænges tættere på end 50 m fra rundkørsler, vejkryds, lysreguleringer eller anden signalregulering.
 • ophænges på eller dække for udsynet til den officielle afmærkning, dvs. færdselstavler, standere, vejvisningstavler, signalregulering samt andet vejudstyr.
 • Plakater og bannere må ikke ophænges eller udspændes over kørebaneareal.

Ophæng og størrelse

 • Plakater skal være sikret mod at vælte og skal være forsvarligt fastgjort.
 • Plakaterne må højst have en størrelse på 0,8 m2
 • Plakaterne må ikke påklæbes direkte, men skal være opklæbet på plade, fx vandfast masonit, finer eller lign.
 • Plakaterne skal fastgøres med ikke-metallisk binding.
 • Materialer til brug for ophængning af plakater skal fjernes ved nedtagning.

Konsekvenser – Vejmyndighedens fjernelse af plakater

Vejbestyrelsen forbeholder sig ret til, jf. Vejlovens § 81, uden forudgående varsel, at fjerne plakater på ophængers regning, hvis de er til ulempe for færdslen.

Fjernede plakater kan afhentes ved vejbestyrelsen i op til 5 dage efter nedtagningen.
Plakater der ikke er til ulempe for færdslen, men er opsat i strid med de gældende retningslinjer, kan forlanges fjernet med skriftligt påbud på minimum 3 dage.

Valgplakater

Valgplakater

Regler for ophængning af valgplakater.

Tilladelser
Der kræves ikke en forudgående tilladelse til ophængning af valgplakater. Partiet eller kandidaten skal blot overholde de nedenstående regler for ophængningen. Opsætning af valgplakater på private fællesveje på landet kræver dog altid tilladelse fra vejejer.

Hvad er en valgplakat? En valgplakat i vejlovgivningens forstand er en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2. Valgplakaterne skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat ophængningen.

Hvornår må valgplakater ophænges? Valgplakater må ophænges i forbindelse med folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg, valg til Europaparlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag.
Valgplakater må ophænges i perioden fra den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget.

Hvor må valgplakater ophænges?
Valgplakater på offentlige veje må ophænges på vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster og på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.
Valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder må alene ophænges på master til vejbelysningen og master til brug for elforsyningen.
Her kan du se om vejene er private fællesveje eller offentlige. www.gribskov.dk/netgis

Hvor må valgplakater ikke ophænges?
- på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
- i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
- i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
- på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
- på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
- nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
- lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
- højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten,
- på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.
Valgplakaterne må ikke ophænges på en sådan måde, at de dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden.

Nedtagning af valgplakater
Valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne, skal nedtages inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har udstedt påbud om nedtagning.
Vejmyndigheden kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har meddelt påbud om nedtagning eller er ophængt uden for det tilladte tidsrum.
Valgplakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af vejmyndigheden eller politiet. Vejmyndigheden skal herefter tage kontakt til ophængeren om at afhente den nedtagne valgplakat. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan herefter destrueres.
Vejmyndighedens og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede master, træer m.m. betales som udgangspunkt af ophængeren.

Placering af valgplakat

Vejdirektoratets pjece om ophængning af valgplakater

Skilte på landet

Skilte på landet

Det må du gerne

Der er undtagelser fra forbuddet mod at skilte i det åbne land, bl.a. "virksomhedsreklamer" hvis de ikke er synlige og dominerer over stor afstand, trafikpropaganda godkendt af Rådet for større Færdselssikkerhed og valgplakater. Undtagelserne er beskrevet i lovens hvilken lov § 21, stk. 2.
Mindre oplysningsskilte (henvisningskilte - udgår) og skiltning i lokalplanlagte erhvervsområder er undtaget, når de opfylder reglerne herom i Miljøministeriets bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg mv. i det åbne land.
Bekendtgørelsen indeholder også særlige regler for reklamer på idrætsanlæg og golfbaner. Delvis gentagelse af det ovenfor – måske suppler med golfbaner ovenfor?

Det må man ikke


Forbuddet mod reklameskilte gælder også plakater, lysreklamer og andre indretninger, f.eks. fastforankrede balloner, flag, køretøjer mv., når de er opstillet i reklame eller propagandaøjemed.
Forbuddet er absolut og gælder i princippet uanset om reklameskiltet er konkret skæmmende i området eller ej – f.eks. fordi der i forvejen er skæmmende tekniske indretninger.
Forbuddet gælder i det åbne land. Det er uden betydning, om området er byzone, sommerhusområde eller landzone. Det afgørende er, hvordan området opleves, dvs. om det opleves som en del af et byområde (by eller bymæssig bebyggelse) eller som en del af det åbne land (marker, skove, naturområder mv.).