Rene veje, fortove og stier

Kommunen sørger for, at kommunale veje, fortove, stier og pladser bliver holdt rene for snavs, affald, visne blade og ukrudt.

Desuden er Kommunen ansvarlig for, at rendestensbrønde, rørgennemløb og udløbsrender holdes rene for alt, der kan forhindre vandets frie løb. Opgaverne varetages dels af Kommunen og dels af de grundejere, der har facade ud til fortove.

Grundejerne skal selv holde fortovet rent

Hovedreglen er, at grundejeren har pligt til at udføre renholdelse, fjernelse af ukrudt, glatførebekæmpelse og snerydning på fortovet foran vedkommendes ejendom samt – hvis ved en privat fællesvej – på hele vejarealet ud til vejens midte.
I forbindelse med efterårets løvfald fjerner Kommunen nedfaldne blade i den takt, hvor fejebilerne kommer rundt på de kommunale veje.

Pligter og ansvar

En grundejer har pligt til at holde færdselsarealer forebeholdt gående rydelige. Ukrudt, affald og andet, der forurener, eller som kan genere færdslen, skal fjernes, og glasskår, frugtaffald, ekskrementer og lignende skal fjernes dagligt. Grøfter, rendestene, afløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender skal til enhver tid være ryddet for alt, som kan hindre vandets frie gennemløb.

Kommunen anbefaler, at man ikke bruger sprøjtemidler mod ukrudt. For miljøets skyld er det bedst at fjerne ukrudt ved at rykke det op med rod eller ved at bruge et skuffejern. Svidning af ukrudt med gasbrænder eller blanchering med damp kan bruges, men det giver en kortvarig virkning og er relativt dyrt.

Beskæring

Alle grundejere skal beskære deres beplantning ud mod kommunale og private veje og fortove til en højde af minimum 4,20 m over cykelsti/kombineret fortov og cykelsti/kørebane og til 2,80 m over fortov/græsrabat.
Bevoksningen må ikke dække skilte og ikke dække for vejbelysningen.

Er du i tvivl om skellets beliggenhed, kan det oplyses at eventuelle lysmaster ved fortovets bagkant sædvanligvis er placeret i fortovsarealet umiddelbart ved skel.

Manglende beskæring

Gribskov Kommune kan som vejmyndighed kræve beskæring udført af grundejeren. Hvis arbejdet ikke er udført indenfor fristen, kan Kommunen lave arbejdet og sende regningen til grundejeren.