Tomgang

Gribskov Kommunes har vedtaget regulativ for tomgang gældende fra 1. december 2009. Motorkøretøjer må højst holde i tomgang i 1 minut.

Formålet er at nedbringe unødig udledning af miljøfarlige gasser og partikler. Motoren i et holdende køretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt, dog højst i et minut. Ved afisning og afdugning af ruder er det tilladt at have motoren kørerende i to minutter.
Det gælder ikke, så længe køretøjet befinder sig i trafikkø, eller hvis motorens kraft bliver brugt til andre funktioner.

Læs hele regulativet her:

Regulativ for tomgangskørsel (adgang til at lade motoren i holdende køretøjer være i gang).

Grundlag for regelsæt

Gribskov Byråd har i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006, § 16, vedtaget følgende regulativ:

§ 1 Regelsæt
Stk. 1. Motoren i holdende motorkøretøj, herunder knallerter (cykler med hjælpemotor) må ikke være i gang længere end nødvendigt og højest i 1 minut.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, så længe motorkøretøjer befinder sig i trafikkø, eller så længe det af køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkræft til af- og pålæsning, komprimering og afhentning af affald, tilvejebringelse af trykluft eller i lignende specielle tilfælde. Undtagelse fra bestemmelsen er endvidere udrykningskøretøjer, samt den motoranvendelse som er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motor.

§ 2 Håndhævelse
Bestemmelserne i §1 håndhæves af politiet. Overtrædelse af bestemmelserne i §1 straffes med bøde, jfr. Justitsministeriets bkg. 1517 af 14.12.2006 § 22.

§ 3 Vedtagelse

Dette regulativ er vedtaget af Gribskov Byråd d. 2. november 2009 til ikrafttræden den 1. december 2009

Jannich Petersen / Mogens Hegnsvad
borgmester / kommunaldirektør