Uheld på grund af huller i vej eller fortov

Hvis du kommer til skade eller får ødelagt dit køretøj som følge af huller i vejen eller fortovet, kan du søge erstatning. Dit forsikringsselskab kan hjælpe dig.

Uheld på offentlig vej

Er du så uheldig, at du på grund af huller eller andre ujævnheder i belægningen, kommer til skade på en offentlig vej eller fortov, kan du søge erstatning fra kommunen. Sagen vil blive vurderet i forhold til om kommunen har handlet ansvarspådragende og skyldsspørgsmålet vil blive vurderet af kommunens forsikringsmægler.
Ved uheld på grund af manglende snerydning på kommunale fortove, skal eventuelle erstatningskrav rettes mod den tilstødende grundejer.

Sådan anmelder du din skade

Anmeldelsen skal ske skriftligt eller på e-mail til Kommunen og indeholde oplysninger om:

  • Skadestedet
  • Tidspunktet for uheldet
  • eventuelt fotos,
  • Navn, adresse, tlf. nr. og cpr.nr.
  • Hvordan skete uheldet
  • Hvilken skade er sket, materiel eller personskade

Når Kommunen har modtaget din henvendelse, vil du modtage en bekræftelse på modtagelsen af dit brev, og anmeldelsen vil blive videresendt til kommunens forsikringsmægler. Du vil direkte fra forsikringsmægleren modtage afgørelsen på sagen. Sagsbehandlingstiden er afhængig af uheldets omfang.

Uheld på private fællesveje

Er du så uheldig, at du på grund af manglende snerydning, huller eller andre ujævnheder i belægningen kommer til skade på en privat fællesvej, kan du søge erstatning ved at rette henvendelse til den tilgrænsende grundejer.
I henhold til Lov om private fællesveje § 57 er det den tilgrænsende grundejer, der har ansvaret for at holde vejen i en under hensyn til færdselens art og størrelse god og forsvarlig stand.