Vedligeholdelse af private veje

Private fællesveje er veje, som ikke er offentlige, men som bruges af flere ejendomme. Private fællesveje administreres i henhold til Lov om Private Fællesveje.

Gribskov Kommune er vejmyndighed

Som vejmyndighed er det Gribskov Kommune, der varetager myndighedsopgaverne på de private fællesveje og om nødvendigt ved hjælp af påbud sørger for, at vejene fremstår som sikre færdselsarealer for fodgængere, cyklister og bilister.

Grundejere har ansvar for vedligeholdelse

Når en privat fællesvej er misligholdt eller ej er fremkommelig kan Kommunen give et påbud om vedligeholdelse, herunder beskæring af træer og planter mm.

Påbud om vedligeholdelse

I et påbud vil der være anført en sidste frist for arbejdets udførelse. Er arbejdet ikke udført inden denne frist, vil arbejdet blive udført ved kommunens foranstaltning for grundejerens regning.
Ved større arbejder, som fx overfladebehandling af kørebane, kan Kommunen bestemme, at arbejdet skal udføres som et samlet arbejde. For at sikre en løbende og sammenhængende vedligeholdelse er det vigtigt, at grundejerne taler sammen fx i et vejlaug eller en grundejerforening.

Tilfredsstillende vedligeholdelsesstand

Som grundejer skal du være særlig opmærksom på:
Trafikfarlige huller i kørebanen
Fliser og kantsten, som ligger ujævnt, vipper eller på anden måde udgør en fare for fodgængere.
Afløbsriste som udgør en fare for cyklister og andre.
At hæk og beplantning ikke når ud over matrikelgrænsen.
Træer og anden beplantning skal klippes eller beskæres, så der er mindst 2,80 meter i fri højde over fortov og cykelsti, samt 4,20 meter over kørebanen.