COVID-19 / Coronavirus

På denne side kan du finde information og vejledninger fra Gribskov Kommune om coronavirus.

Opdateret 7. april 2020

 

Gribskov Kommune følger udviklingen af Coronavirus og myndighedernes anbefaling. 

Læs seneste nyt og myndighedernes anbefalinger på Coronasmitte.dk

 

Nye bekendtgørelser den 5. april 2020: Besøgsforbud fortsætter

Nye bekendtgørelser: Midlertidigt besøgsforbud fortsætter

Den 5. april 2020 træder to nye bekendtgørelser i kraft, som betyder, at det midlertidige besøgsforbud på plejehjem, botilbud m.v. på ældre- og socialområdet fortsætter.

Besøgsforbudet gælder indtil videre indtil 1. juli 2020.

Styrelsen for patientsikkerhed har beskrevet de vigtigste ændringer på deres hjemmeside: Læs mere om de nye bekendtgørelser her

Links til lovteksterne ses her:

Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Spørgsmål og svar om regler og anvisninger

Hvad betyder den nye hastelovgivning for dig

Sundheds- og Ældreministeriet har samlet spørgsmål og svar omkring den nye lovgivning. Her på siden finder du et uddrag af nogle af de spørgsmål, som man kan have som borger vedrørende for eksempel: besøg hos pårørende, tandpleje og alkoholmisbrug m.v.

Bekendtgørelse om afspærring og besøgsrestriktioner på plejehjem og sygehuse

 • Gælder det udstedte forbud også andre boligformer?

  Ja. Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts 2020 givet alle landets
  kommunalbestyrelser påbud om omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder m.v.


 • Kommunalbestyrelsen kan vel ikke forbyde besøg i min plejebolig?

  Jo. Forbud eller restriktioner kan gælde såvel fællesarealer som den del af boligen, som borgeren selv råder over.


 • Min datter bor på et botilbud. Må jeg ikke besøge hende?

  Nej. Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts 2020 givet alle landets
  kommunalbestyrelser påbud om omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder m.v.
  Det fremgår af retningslinjerne fra Styrelsen for patientsikkerhed, at besøg skal være strengt nødvendige. Som udgangspunkt skal pårørende ikke komme på besøg på hospitaler, plejecentre eller lignende med mindre, det er strengt nødvendigt. Hvis pårørende selv har symptomer på sygdom, må de under alle omstændigheder ikke kommer på besøg.
  Institutionen skal sikre, at et nødvendigt besøg kan foregå forsvarligt, så andre personer eller personale på institutionen ikke udsættes for smittefare. Det gøres ved at iværksætte en række initiativer, der alle har til formål at mindske smitterisikoen. Fx kan institutionen opfordre til, at besøg holdes kort og med få mennesker, og at besøgende ikke opholder sig i fællesarealer samt undlader at have fysisk kontakt eller anvender fælles faciliteter.


 • Min mor er døende. Må jeg ikke sige farvel?

  Jo. Kommunalbestyrelsen vil få mulighed for at beslutte, at forbud eller restriktioner ikke gælder kritiske situationer eller besøg hos døende og er forpligtet til at sikre, at sådanne besøg kan gennemføres på en forsvarlig måde.

Besøgsforbud eller restriktioner på sygehuse

  • Kan regionsrådet udstede forbud mod eller restriktioner for besøg på sygehuset?

   Ja. Hvis regionsrådet har fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at gøre det af hensyn til at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Forbuddet kan gælde et konkret sygehus, sygehuse i en eller flere dele af landet samt sygehuse generelt.
   Myndigheden skal gøre beslutningen tilgængelig på sin hjemmeside.


  • Min mand er i kritisk tilstand. Må jeg besøge ham?

   Regionsrådet, henholdsvis Styrelsen for Patientsikkerhed, beslutter, at et forbud eller en restriktion ikke omfatter besøg i kritiske situationer. Der er tale om en kritisk situation, når der fx er tale om et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn og lignende.


Andre spørgsmål om kommunens tilbud

Kommunal tandpleje

 • Mit barn har en tid til kontrol i den kommunal tandpleje. Skal mit barn møde op?

  Kommunen kan beslutte, at den kommunale tandpleje alene udfører akut behandlende tandpleje.
  Det betyder, at den planlagte tid til almindelige kontroller og lign. kan udskydes.
  Kommunalbestyrelsen skal ved genoptagelse af tilbud om forebyggende tandpleje sikre, at dit barn tilbydes forebyggende tandpleje og almindelig behandlende tandpleje til erstatning for udskudte aftaler.
  Hvis din kommune beslutter, at man alene udfører akut behandlende tandpleje, skal dit barn ikke møde op til almindelige kontroller og lign.
  Har dit barn behov for akut tandlægehjælp, kan du derimod fortsat kontakte den kommunale tandpleje og få en tid.


 • Mit barn er faldet og har slået en tand. Kan jeg kontakte den kommunale tandplejeklinik?

  Ja. Den kommunale tandpleje skal fortætte med at udføre akut behandlende
  tandpleje.


 • Jeg går til tandlæge i den kommunale omsorgstandpleje/specialtandpleje. Kan jeg komme til tandlæge, som jeg plejer?

  Kommunen kan beslutte, at den kommunale tandpleje alene udfører akut behandlende tandpleje. Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer af 16. marts 2020 vedr. Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19 varetager tandplejen i en midlertidig periode ikke ikke-kritiske funktioner.
  Det betyder, at den planlagte tid til almindelige kontroller og lign. kan udskydes.
  Kommunalbestyrelsen skal ved genoptagelse af tilbud om forebyggende tandpleje sikre, at du tilbydes forebyggende tandpleje og almindelig behandlende tandpleje til erstatning for udskudte aftaler.Har du behov for akut tandlægehjælp, kan du derimod fortsat kontakte den kommunale tandpleje og få en tid.


Behandling for alkoholmisbrug

  • Jeg er i behandling for et alkoholmisbrug. Bliver min behandling stoppet?

   Kommunen kan vælge at begrænse behandlingen, hvis de finder det nødvendigt i prioriteringen af ressourcer til håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Dit alkoholbehandlingstilbud vil kontakte dig, hvis de vælger at begrænse behandlingen. Sundheds- og Ældreministeriet anbefaler, at alle følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forholdsregler i omgangen med andre mennesker. Det kan naturligvis få indflydelse på din behandling. Hvis behandlingen fortsættes, opfordres du til at iagttage de generelle anbefalinger om god håndhygiejne, at holde afstand til andre og at nyse og hoste i albuen.


  • Jeg er endelig blevet motiveret til at starte i behandling for alkoholmisbrug. Hvad gør jeg?

   Kommunen skal tilbyde vederlagsfri behandling til personer med alkoholmisbrug.
   Kommunen skal som udgangspunkt iværksætte behandling senest 14 dage efter, at du harhenvendt dig til kommunen. Kommunen kan dog beslutte at se bort fra fristen iprioriteringen af ressourcer til håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Kommunen skal løbende vurdere, om det er nødvendigt at se bort fra 14-dages fristen, og om betingelserne for beslutningen fortsat er opfyldt. Kommunen skal også vurdere, om de kan se bort fra fristen i forhold til din situation. Hvis din kommune har besluttet, at din behandling ikke skal iværksættes under den nuværende situation, vil kommunen kontakte dig, når det er muligt at iværksætte behandlingen.
   Hvis du har behov for lægehjælp, skal du kontakte den alment praktiserende læge, som du plejer.


  • Jeg vil gerne i et ambulant alkoholbehandlingsforløb. Må jeg kontakte et privat behandlingstilbud?

   Det må du gerne. Når det handler om ambulant behandling for alkoholmisbrug, behøver kommunen ikke at visitere dig. Du vil derfor kunne kontakte det private behandlingstilbud direkte. På Tilbudsportalen.dk kan du se, hvilke behandlingstilbud, som yder behandling for offentlige midler.
   Hvis du derimod har behov for dag- eller døgnbehandling, skal du visiteres af kommunen. Her kan din kommune beslutte af se bort fra 14-dages fristen i prioriteringen af ressourcer til håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).


  • Jeg har behov for afrusning. Hvor skal jeg henvende mig?

   Det kommer an på, hvilken form for afrusning, du har behov for. Det er relevant at skelne mellem forskellige afrusningssituationer:
   1. Hvis der er tale om behandling af selve alkoholafhængigheden eller det skadelige alkoholforbrug, med det formål at opnå afholdenhed eller signifikant reduktion afalkoholforbruget, foregår behandlingen på de kommunale alkoholbehandlingstilbud.
   2. Hvis der er tale om simpel afrusning af borgere og behandling af lettere abstinenssymptomer, kan behandlingen ske på de kommunale alkoholbehandlingstilbud, ambulant hos egen læge eller på forsorgshjem eller lignende.
   3. Hvis der er tale om akut, kompliceret afrusning eller behandling af akut alkoholforgiftning, er det hospitalernes ansvar at behandle.
    Lægesamtale i forbindelse med stofmisbrugsbehandling


  • Jeg vil i stofmisbrugsbehandling og ønsker en lægesamtale. Hvad gør jeg?

   Kommunen skal tilbyde dig en lægesamtale, hvis du retter henvendelse til kommunen med ønske om at komme i stofmisbrugsbehandling. Det gælder både, hvis du ønsker at komme i substitutionsbehandling, og hvis du ønsker at komme i social stofmisbrugsbehandling, fx samtaleterapi. Lægesamtalen skal afholdes, inden stofmisbrugsbehandlingen iværksættes. Kommunen kan dog beslutte at se bort fra fristen i forbindelse med prioriteringen af ressourcer til håndtering af Coronavirussygdom 2019 (Covid-19).
   Kommunen skal løbende vurdere, om det er nødvendigt at se bort fra fristen om, at lægesamtalen skal afholdes inden stofmisbrugsbehandlingens iværksættelse, og om betingelserne for beslutningen fortsat er opfyldt.
   Hvis din kommune har besluttet, at din lægesamtale ikke skal afholdes inden
   stofmisbrugsbehandlingens iværksættelse, vil kommunen kontakte dig, når det er muligt at afholde lægesamtalen.
   Hvis du har behov for lægehjælp, skal du kontakte din praktiserende læge, som du plejer.

Lægelig stofmisbrugsbehandling (substitutionsbehandling)

 • Jeg er allerede i substitutionsbehandling. Bliver min behandling afbrudt?

  Din substitutionsbehandling bliver ikke afbrudt. Men for at begrænse smitterisikoen for brugere og personale kan lægen på dit rusmiddelcenter beslutte at ændre behandlingen, fx ved at lade dig møde sjældnere op på centret og ved at give dig substitutionsmedicin til en længere periode. Det vil bero på en konkret lægelig vurdering. Hvis du bliver syg, vil rusmiddelcentret vurdere, om substitutionsbehandlingen kan foregå i dit eget hjem, eller om der skal andre og særlige foranstaltninger til.


 • Jeg er endelig blevet motiveret til at gå i substitutionsbehandling. Hvad gør jeg?

  Kommunen skal tilbyde vederlagsfri substitutionsbehandling, og kommunen skal iværksætte behandlingen senest 14 dage efter, at du har henvendt dig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Kommunen kan dog beslutte at se bort fra fristen i forbindelse med prioriteringen af ressourcer til håndtering af Coronavirussygdom 2019 (Covid-19). Kommunen skal løbende vurdere, om det er nødvendigt at se bort fra 14-dagesfristen, og om betingelserne for beslutningen fortsat er opfyldt. Hvis din kommune har besluttet, at din behandling ikke skal iværksættes inden for 14-dagesfristen, vil kommunen kontakte dig, når det er muligt at iværksætte behandlingen. Hvis du har behov for lægehjælp, skal du kontakte din praktiserende læge, som du plejer.


 • Jeg har akutte abstinenser. Hvor gør jeg?

  Uanset om din kommune har besluttet at se bort fra 14-dagesfristen vil det fortsat være sådan, at du straks skal tilbydes abstinensbehandling, hvis du har behandlingskrævende akutte abstinenser. Dette gælder, uanset om du henvender dig til det kommunale behandlingssystem, til din praktiserende læge eller til skadestuen. Det vil bero på en konkret lægelig vurdering, om du har behandlingskrævende akutte abstinenser.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?
Se alle spørgsmål/svar fra Sundheds- og Ældreministeriet

Få hjælp fra frivillige hjælpe-netværk

Er du syg, ældre eller særligt sårbar over for Corona, så er der flere, der kan hjælpe.
Aktiv Gribskov har samlet en liste over lokale foreninger og organisationer, der tilbyder hjælp til indkøb og samtaler/tryghedsopkald under Coronakrisen. 

Har du brug for at få købt ind, hentet en pakke, hentet medicin eller andre praktiske gøremål, så kan du finde hjælp her: Aktiv Gribskov - Hjælpenetværk

Vi har brug for dig!

Det er meget vigtigt at sikre, at vi har nok personer, der kan varetage plejen af vores ældre og svage borgere. Hvis du har en sundhedsfaglig baggrund eller er studerende på en sundhedsfaglig uddannelse, kan du måske hjælpe det sundhedsfaglige personale. Det samme gælder, hvis du f.eks. er gået på pension fra et tidligere job i det sundhedsfaglige område.

 

Vi søger frivillige, som har lyst til at træde til, hvis det skulle blive nødvendigt at sætte et udvidet nødberedskab ind. Vi spørger allerede nu, fordi vi selvfølgelig vil tilbyde oplæring. Vi ønsker at være ude i så god tid som muligt i forhold til at sikre, at vi har ekstra hænder, som vi kan trække på, hvis vi bliver udfordret på vores kapacitet. Det kan vi blive, hvis mange smittes med Covid19 i vores kommune.

 

De faggrupper, som vi er særligt interesseret i, er:

 

 • Sygeplejersker
 • Social og sundhedsassistenter
 • Social og Sundhedshjælpere
 • Sygehjælpere
 • Plejehjemsassistenter
 • Hjemmehjælpere
 • Pædagoger
 • Pædagogiske assistenter
 • Ernæringsassistenter
 • Tidligere falckreddere
 • Fys – og ergo terapeuter
 • Klinik assistenter
 • Laboranter
 • Læge sekretærer
 • Farmakonomer
 • Serviceassistenter

 

Hvis du har kompetencer inden for en eller flere af disse, så hører vi meget gerne fra dig. Du henvender dig ved at skrive til: coronahjaelp@gribskov.dk . Når du skriver til os, skal du oplyse: Navn, alder, uddannelse, relevant erhvervserfaring og nuværende beskæftigelse (herunder evt. pensionist eller studerende). Skriv gerne, hvilket område, du særligt kan hjælpe indenfor.
Vi gør opmærksom på, at du vil modtage svar hurtigst muligt i forbindelse med, at vi aktiverer brugen af frivillige.
Sådan behandler vi dine data, når du skriver til os for at blive frivillig.

Dagtilbud og skoler

Lukningen af dagtilbud og skoler er forlænget foreløbig til efter påske, det vil sige til og med 13. april.

Hvis der opstår akut behov for nødpasning i løbet af uge 14 og 15, kan du kontakte lederen af dit barns dagtilbud eller skole og aftale nærmere om nødpasning. Du kan se alle telefonnumrene i Brev til forældre 24. marts

Hvis du f.eks. kaldes på arbejde til at varetage kritiske funktioner i sundhedssektoren, udenfor dagtimerne eller i helligdagene i påsken og ikke har andre pasningsmuligheder, kan du også kontakte den lokale leder.

Skoleelever har ikke fri. Der vil blive gennemført undervisning på de platforme der er tilgængelige.

 

Særligt fokus på børn i udsatte positioner

Langt de fleste børn og unge og deres familier håndterer de vilkår, der er under Coronaepidemien uden større problemer. Men for nogle giver nedlukningen og den ændrede hverdag særlige udfordringer. Gribskov Kommunes ledere og medarbejdere har i denne tid derfor ekstra fokus på trivslen blandt dem, som er i mere udsatte positioner. Læs mere her

HOTLINE: Hvis du har brug for vejledning og rådgivning i forbindelse med dit barns trivsel, kan du altid kontakte lederen på dit barns skole eller dagtilbud. De vil enten vejlede dig eller henvise dig til andre ressourcepersoner efter behov.  

 

Legeaftaler og lignende

Vi opfordrer til, at man følger anbefalingerne om børns samvær med andre børn på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen tilbyder vanlig sundhedspleje til småbørn i alderen 0-1 år, men under skærpede hygiejnemæssige regler.
Sundhedsplejen kan kontaktes telefonisk på tlf. 7249 7066

 

Læs mere om sundhedsplejen

Gode råd til gravide

Plejecentre og sociale tilbud

Vi har lukket for besøgende for at beskytte vores beboere mod smitte. 
Ved særlige kritiske situationer er besøg fra patientens nære pårørende tilladt.

Ny bekendtgørelse træder i kraft den 5. april 2020 - Besøgsforbud fortsætter

Læs mere på PlejeGribskovs hjemmeside

Tilbud og virksomheder indenfor social- og sundhedsområdet

Har I spørgsmål om eller behov for værnemidler i forbindelse med coronavrius, kan I kontakte sygeplejefaglig leder i PlejeGribskov Lotte Gille på ldgil@gribskov.dk

Ansatte i Gribskov Kommune

En stor del af de ansatte i Gribskov kommune arbejder hjemmefra fra fredag 13. marts og frem til og med den 13. april.

 

Hjemmeplejen, Sygeplejen, Plejecentre og Sociale tilbud 

Alle ansatte i hjemmeplejen, sygeplejen, plejecentre, sociale botilbud og særlige støttefunktioner m.v. skal fortsat møde på arbejde.

Er du i gang med en social- og sundhedsuddannelse?

og har du spørgsmål i relation til coronavirus?

Det er en uvant og ekstraordinær situation for alle og situationen ændrer sig dag for dag. Du kan finde svar på nogle af dine spørgsmål på denne side med spørgsmål og svar.

Affald

Indsamling af dagrenovation fortsætter som sædvanligt. 

Midlertidig ordning: Skraldemanden kan tage en ekstra sæk restaffald med for dig. Læs mere her

Genbrugsstationerne åbner med normale åbningstider fra 31. marts
Gribskov Kommunes to genbrugsstationer åbner med normale åbningstider for private tirsdag 31. marts. Åbningen sker på visse vilkår, som kunderne skal overholde. Læs vilkårene og se åbningstiderne her: Læs mere her

Jobcenter

Jobcentret er lukket for personligt fremmøde. 
Det er stadig muligt at ringe til os på 7249 6000.

Borgerservice

Rådhuset er lukket for personligt fremmøde. For at begrænse risikoen for smitte med coronavirus, er det ikke muligt at få personlig betjening.

Det er stadig muligt at ringe til os på 7249 6000.

Forebyg smitte

Vi skal passe ekstra på de svageste og ældste i vores samfund i en tid, hvor en del danskere kan være smittet med coronavirus.

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Begræns fysisk kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring
 • Ældre og kronisk syge - hold afstand og bed andre tage hensyn
 • Undgå forsamlinger, også privat.
 • Hvis du vil hjælpe, med f.eks. indkøb, så stil varerne uden for døren.
 • Skift besøg ud med telefon, videochats eller sociale medier.

 

Er du ældre eller kronisk syg?

Undgå større forsamlinger. Hold afstand - bed andre tage hensyn. Undgå fysisk kontakt - husk det er ok at sige nej til sociale sammenkomster. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit - og overvej handsker når du går ud.

Information på andre sprog/Information in foreign languages (NY)

Information på andre sprog/Information in foreign languages

Udlændinge- og integrationsministeren er gået sammen med Boligministeren om en oplysningsindsats målrettet udlændinge, der ikke kan forstå myndighedernes retningslinjer om coronavirus/COVID-19.De centrale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet er derfor oversat til en lang række sprog. Du kan klikke dig ind på de forskellige sprog via dette link: Information

DRC Dansk Flygtningehjælp har iværksat en oplysningskampagne, støttet af Novo Nordisk Fonden, som skal sikre, at flygtninge og indvandrere får korrekt og nødvendig information om Covid-19. De har bl.a. oprettet en telefonisk hotline, der kan rådgive og besvare spørgsmål om Covid-19 på 25 sprog. Herudover har de oprettet en hjemmeside med myndighedernes vigtigste anbefalinger og centrale meddelelser oversat til udvalgte sprog, samt en chatfunktion, som målgruppen kan skrive til og få svar på spørgsmål - på deres eget sprog. Se siden her: Dansk Flygtningehjælps Coronaside