Hvad betyder den nye hastelovgivning for dig

Sundheds- og Ældreministeriet har samlet spørgsmål og svar omkring den nye lovgivning. Her på siden finder du et uddrag af nogle af de spørgsmål, som man kan have som borger vedrørende for eksempel: besøg hos pårørende, tandpleje og alkoholmisbrug m.v.

Bekendtgørelse om afspærring og besøgsrestriktioner på plejehjem og sygehuse

 • Gælder det udstedte forbud også andre boligformer?

  Ja. Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts 2020 givet alle landets
  kommunalbestyrelser påbud om omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder m.v.


 • Kommunalbestyrelsen kan vel ikke forbyde besøg i min plejebolig?

  Jo. Forbud eller restriktioner kan gælde såvel fællesarealer som den del af boligen, som borgeren selv råder over.


 • Min datter bor på et botilbud. Må jeg ikke besøge hende?

  Nej. Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts 2020 givet alle landets
  kommunalbestyrelser påbud om omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder m.v.
  Det fremgår af retningslinjerne fra Styrelsen for patientsikkerhed, at besøg skal være strengt nødvendige. Som udgangspunkt skal pårørende ikke komme på besøg på hospitaler, plejecentre eller lignende med mindre, det er strengt nødvendigt. Hvis pårørende selv har symptomer på sygdom, må de under alle omstændigheder ikke kommer på besøg.
  Institutionen skal sikre, at et nødvendigt besøg kan foregå forsvarligt, så andre personer eller personale på institutionen ikke udsættes for smittefare. Det gøres ved at iværksætte en række initiativer, der alle har til formål at mindske smitterisikoen. Fx kan institutionen opfordre til, at besøg holdes kort og med få mennesker, og at besøgende ikke opholder sig i fællesarealer samt undlader at have fysisk kontakt eller anvender fælles faciliteter.


 • Min mor er døende. Må jeg ikke sige farvel?

  Jo. Kommunalbestyrelsen vil få mulighed for at beslutte, at forbud eller restriktioner ikke gælder kritiske situationer eller besøg hos døende og er forpligtet til at sikre, at sådanne besøg kan gennemføres på en forsvarlig måde.

Besøgsforbud eller restriktioner på sygehuse

  • Kan regionsrådet udstede forbud mod eller restriktioner for besøg på sygehuset?

   Ja. Hvis regionsrådet har fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at gøre det af hensyn til at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Forbuddet kan gælde et konkret sygehus, sygehuse i en eller flere dele af landet samt sygehuse generelt.
   Myndigheden skal gøre beslutningen tilgængelig på sin hjemmeside.


  • Min mand er i kritisk tilstand. Må jeg besøge ham?

   Regionsrådet, henholdsvis Styrelsen for Patientsikkerhed, beslutter, at et forbud eller en restriktion ikke omfatter besøg i kritiske situationer. Der er tale om en kritisk situation, når der fx er tale om et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn og lignende.


Andre spørgsmål om kommunens tilbud

Kommunal tandpleje

 • Mit barn har en tid til kontrol i den kommunal tandpleje. Skal mit barn møde op?

  Kommunen kan beslutte, at den kommunale tandpleje alene udfører akut behandlende tandpleje.
  Det betyder, at den planlagte tid til almindelige kontroller og lign. kan udskydes.
  Kommunalbestyrelsen skal ved genoptagelse af tilbud om forebyggende tandpleje sikre, at dit barn tilbydes forebyggende tandpleje og almindelig behandlende tandpleje til erstatning for udskudte aftaler.
  Hvis din kommune beslutter, at man alene udfører akut behandlende tandpleje, skal dit barn ikke møde op til almindelige kontroller og lign.
  Har dit barn behov for akut tandlægehjælp, kan du derimod fortsat kontakte den kommunale tandpleje og få en tid.


 • Mit barn er faldet og har slået en tand. Kan jeg kontakte den kommunale tandplejeklinik?

  Ja. Den kommunale tandpleje skal fortætte med at udføre akut behandlende
  tandpleje.


 • Jeg går til tandlæge i den kommunale omsorgstandpleje/specialtandpleje. Kan jeg komme til tandlæge, som jeg plejer?

  Kommunen kan beslutte, at den kommunale tandpleje alene udfører akut behandlende tandpleje. Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer af 16. marts 2020 vedr. Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19 varetager tandplejen i en midlertidig periode ikke ikke-kritiske funktioner.
  Det betyder, at den planlagte tid til almindelige kontroller og lign. kan udskydes.
  Kommunalbestyrelsen skal ved genoptagelse af tilbud om forebyggende tandpleje sikre, at du tilbydes forebyggende tandpleje og almindelig behandlende tandpleje til erstatning for udskudte aftaler.Har du behov for akut tandlægehjælp, kan du derimod fortsat kontakte den kommunale tandpleje og få en tid.


Behandling for alkoholmisbrug

  • Jeg er i behandling for et alkoholmisbrug. Bliver min behandling stoppet?

   Kommunen kan vælge at begrænse behandlingen, hvis de finder det nødvendigt i prioriteringen af ressourcer til håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Dit alkoholbehandlingstilbud vil kontakte dig, hvis de vælger at begrænse behandlingen. Sundheds- og Ældreministeriet anbefaler, at alle følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forholdsregler i omgangen med andre mennesker. Det kan naturligvis få indflydelse på din behandling. Hvis behandlingen fortsættes, opfordres du til at iagttage de generelle anbefalinger om god håndhygiejne, at holde afstand til andre og at nyse og hoste i albuen.


  • Jeg er endelig blevet motiveret til at starte i behandling for alkoholmisbrug. Hvad gør jeg?

   Kommunen skal tilbyde vederlagsfri behandling til personer med alkoholmisbrug.
   Kommunen skal som udgangspunkt iværksætte behandling senest 14 dage efter, at du harhenvendt dig til kommunen. Kommunen kan dog beslutte at se bort fra fristen iprioriteringen af ressourcer til håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Kommunen skal løbende vurdere, om det er nødvendigt at se bort fra 14-dages fristen, og om betingelserne for beslutningen fortsat er opfyldt. Kommunen skal også vurdere, om de kan se bort fra fristen i forhold til din situation. Hvis din kommune har besluttet, at din behandling ikke skal iværksættes under den nuværende situation, vil kommunen kontakte dig, når det er muligt at iværksætte behandlingen.
   Hvis du har behov for lægehjælp, skal du kontakte den alment praktiserende læge, som du plejer.


  • Jeg vil gerne i et ambulant alkoholbehandlingsforløb. Må jeg kontakte et privat behandlingstilbud?

   Det må du gerne. Når det handler om ambulant behandling for alkoholmisbrug, behøver kommunen ikke at visitere dig. Du vil derfor kunne kontakte det private behandlingstilbud direkte. På Tilbudsportalen.dk kan du se, hvilke behandlingstilbud, som yder behandling for offentlige midler.
   Hvis du derimod har behov for dag- eller døgnbehandling, skal du visiteres af kommunen. Her kan din kommune beslutte af se bort fra 14-dages fristen i prioriteringen af ressourcer til håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).


  • Jeg har behov for afrusning. Hvor skal jeg henvende mig?

   Det kommer an på, hvilken form for afrusning, du har behov for. Det er relevant at skelne mellem forskellige afrusningssituationer:
   1. Hvis der er tale om behandling af selve alkoholafhængigheden eller det skadelige alkoholforbrug, med det formål at opnå afholdenhed eller signifikant reduktion afalkoholforbruget, foregår behandlingen på de kommunale alkoholbehandlingstilbud.
   2. Hvis der er tale om simpel afrusning af borgere og behandling af lettere abstinenssymptomer, kan behandlingen ske på de kommunale alkoholbehandlingstilbud, ambulant hos egen læge eller på forsorgshjem eller lignende.
   3. Hvis der er tale om akut, kompliceret afrusning eller behandling af akut alkoholforgiftning, er det hospitalernes ansvar at behandle.
    Lægesamtale i forbindelse med stofmisbrugsbehandling


  • Jeg vil i stofmisbrugsbehandling og ønsker en lægesamtale. Hvad gør jeg?

   Kommunen skal tilbyde dig en lægesamtale, hvis du retter henvendelse til kommunen med ønske om at komme i stofmisbrugsbehandling. Det gælder både, hvis du ønsker at komme i substitutionsbehandling, og hvis du ønsker at komme i social stofmisbrugsbehandling, fx samtaleterapi. Lægesamtalen skal afholdes, inden stofmisbrugsbehandlingen iværksættes. Kommunen kan dog beslutte at se bort fra fristen i forbindelse med prioriteringen af ressourcer til håndtering af Coronavirussygdom 2019 (Covid-19).
   Kommunen skal løbende vurdere, om det er nødvendigt at se bort fra fristen om, at lægesamtalen skal afholdes inden stofmisbrugsbehandlingens iværksættelse, og om betingelserne for beslutningen fortsat er opfyldt.
   Hvis din kommune har besluttet, at din lægesamtale ikke skal afholdes inden
   stofmisbrugsbehandlingens iværksættelse, vil kommunen kontakte dig, når det er muligt at afholde lægesamtalen.
   Hvis du har behov for lægehjælp, skal du kontakte din praktiserende læge, som du plejer.

Lægelig stofmisbrugsbehandling (substitutionsbehandling)

 • Jeg er allerede i substitutionsbehandling. Bliver min behandling afbrudt?

  Din substitutionsbehandling bliver ikke afbrudt. Men for at begrænse smitterisikoen for brugere og personale kan lægen på dit rusmiddelcenter beslutte at ændre behandlingen, fx ved at lade dig møde sjældnere op på centret og ved at give dig substitutionsmedicin til en længere periode. Det vil bero på en konkret lægelig vurdering. Hvis du bliver syg, vil rusmiddelcentret vurdere, om substitutionsbehandlingen kan foregå i dit eget hjem, eller om der skal andre og særlige foranstaltninger til.


 • Jeg er endelig blevet motiveret til at gå i substitutionsbehandling. Hvad gør jeg?

  Kommunen skal tilbyde vederlagsfri substitutionsbehandling, og kommunen skal iværksætte behandlingen senest 14 dage efter, at du har henvendt dig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Kommunen kan dog beslutte at se bort fra fristen i forbindelse med prioriteringen af ressourcer til håndtering af Coronavirussygdom 2019 (Covid-19). Kommunen skal løbende vurdere, om det er nødvendigt at se bort fra 14-dagesfristen, og om betingelserne for beslutningen fortsat er opfyldt. Hvis din kommune har besluttet, at din behandling ikke skal iværksættes inden for 14-dagesfristen, vil kommunen kontakte dig, når det er muligt at iværksætte behandlingen. Hvis du har behov for lægehjælp, skal du kontakte din praktiserende læge, som du plejer.


 • Jeg har akutte abstinenser. Hvor gør jeg?

  Uanset om din kommune har besluttet at se bort fra 14-dagesfristen vil det fortsat være sådan, at du straks skal tilbydes abstinensbehandling, hvis du har behandlingskrævende akutte abstinenser. Dette gælder, uanset om du henvender dig til det kommunale behandlingssystem, til din praktiserende læge eller til skadestuen. Det vil bero på en konkret lægelig vurdering, om du har behandlingskrævende akutte abstinenser.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?
Se alle spørgsmål/svar fra Sundheds- og Ældreministeriet