Betingelser for magtanvendelse og andre indgreb?

For hver af disse foranstaltninger findes specifikke betingelser, som skal være opfyldt for, at foranstaltningen lovligt kan iværksættes.

En værge eller nærtstående pårørende kan aldrig på borgerens vegne give tilsagn til, at nogle af de ovenfor nævnte indgreb gennemføres uden borgerens samtykke.

Eksempel:
En borger, som ikke har evnen til at give informeret samtykke – f.eks. på grund af en demenssygdom, kan ikke lovligt flyttes til plejebolig, selvom han eller hun evt. er berettiget til det efter kommunens kvalitetsstandarder, med mindre de lovmæssigt fastsatte kriterier for flytning uden samtykke er opfyldt.