Hvilke garantier er der for retssikkerhed?

Reglerne i serviceloven sikrer, at ethvert magtindgreb er omfattet af nogle retssikkerhedsgarantier:

  • Ved alle beslutninger om at anvende magt uden borgerens samtykke skal der træffes en afgørelse med begrundelse; og alle beslutninger om at anvende magt registreres og indberettes til kommunen og socialtilsynet.
  • Alle beslutninger om magtanvendelse skal være tidsbegrænsede, undtagen flytning uden samtykke efter §§ 129 og 129a.
  • Afgørelser om magtanvendelse kan påklages til en overordnet klageinstans.
  • Der skal udarbejdes en individuel plan for, hvordan man fremover kan undgå magtanvendelse i omsorgen for den berørte borger.
  • Kommunen skal sikre, at der er en pårørende eller værge, som kan varetage borgerens interesser. Eventuelt værgemål beskikkes af Familieretshuset. Du kan læse mere om reglerne for værgemål på Familieretshusets hjemmeside ved at klikke herunder:

Familieretshuset