Hvornår kan magtanvendelse anvendes?

Fysisk magtanvendelse kan kun anvendes undtagelsesvist og i helt særlige situationer, hvor omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand ikke er tilstrækkelig til at afværge risiko for personskade. Det vil sige, at kommunen kun kan anvende de magtindgreb, der specifikt er nævnt i serviceloven – og kun under visse betingelser.

I serviceloven åbnes mulighed for, at der – for at beskytte borgeren – kan anvendes:

  • særlige døråbnere efter lovens § 125
  • anvendelse af stofseler efter § 128
  • tryghedsskabende velfærdsteknologi efter lovens § 128 b
  • låsning og sikring af yderdøre eller vinduer efter § 128 c
  • fastholdelse i personlig hygiejne-situationer efter lovens § 136 a 
  • optagelse i særligt botilbud efter lovens § 136 f, hvis værgen eller fremtidsfuldmægtigen tiltræder kommunalbestyrelsens indstilling herom.