Aktuelle udbud

Gribskov Kommune annoncerer alle udbud her på hjemmesiden, på udbud.dk og har desuden et samarbejde med Mercell Danmark.

Virksomheder, som ønsker at deltage i et udbud, skal selv holde øje med annonceringen af udbuddet på udbud.dk eller her på hjemmesiden.

Har du spørgsmål, så kontakt os på udbud@gribskov.dk 

Fritvalgsleverandører til hjemmeplejen søges

Fritvalgsleverandører til hjemmeplejen søges

Private leverandører af hjemmeplejeydelser kan søge om at blive godkendt som fritvalgsleverandør efter kommunens godkendelsesordning.

Byrådet har besluttet, at organiseringen af hjemmeplejeområdet pr. 1. december 2019 tilrettelægges efter en godkendelsesordning uden udbud og med en kommunal leverandør.

Fritvalgsleverandørerne skal levere alle hjemmeplejeydelser i hele kommunen om dagen og om aftenen.
Se nærmere krav og vilkår i godkendelsesmaterialet nedenfor.

Godkendelsesprocessen

For at blive godkendt som leverandør af hjemmepleje i Gribskov Kommune skal leverandøren være en CVR-registreret virksomhed og sende en anmodning om godkendelse til kommunen. Det gøres ved at udfylde kommunens anmodningsskema med udgangspunkt i godkendelsesmateriale og tilhørende bilag, som findes nedenfor på denne side.

Godkendelsesmaterialet med tilhørende bilag udgør de krav og pligter, man som leverandør skal leve op til.

Anmodninger behandles halvårligt

Anmodninger om godkendelse behandles i anmodningsrunder, der som udgangspunkt finder sted halvårligt. Næste ansøgningsfrist er 1. september 2020.

Anmodninger inklusiv eventuelle bilag sendes til socialogsundhed@gribskov.dk med teksten ”Anmodning om godkendelse som fritvalgsleverandør” i emnefeltet.

Møder med leverandørerne

Kommunen holder efterfølgende møder med leverandørerne om deres anmodning. 

Stil gerne spørgsmål

Alle interesserede leverandører er meget velkomne til at kontakte forvaltningen, hvis de har spørgsmål. Det gøres ved at skrive til socialogsundhed@gribskov.dk og skrive ”Spørgsmål vedr. godkendelse som fritvalgsleverandør” i emnefeltet.

Svar på anmodning

Kommunen forventer at give leverandørerne besked om godkendelse umiddelbart efter mødet, under forudsætning af, at al dokumentation fra leverandøren foreligger. 

De godkendte leverandører skal levere hjemmeplejeydelser til borgerne fra godkendelsestidspunktet.

Udkast til kontrakt

Anmodningsskema til private leverandører (BILAG 1)

Godkendelsesmateriale (BILAG 2-19)

Logbog - ændringer til godkendelsesmaterialet

Indbydelse til markedsdialog ift. konsulentydelser på udbudsområdet

Indbydelse til markedsdialog i Gribskov Kommune

12. maj 2020

Gribskov Kommune forventer at igangsætte et udbud om en rammeaftale med én leverandør om levering af konsulentydelser på udbudsområdet til en indkøbsfunktion. Gribskov Kommune ønsker, at leverandøren på rammeaftalen tegner indkøbsfunktionen og dermed bliver ansvarlig for gennemførelse af en lang række udbud for Gribskov Kommune.

For at sikre en attraktiv rammeaftale indbydes alle interesserede leverandører til markedsdialog, hvor der vil være mulighed for at give input til udbuddet.

 

Formålet med rammeaftalen

Udbuddet af rammeaftalen har tre hovedformål, nemlig at sikre:

  1. Gennemførelse af lovlige udbud til tiden.
  2. Gevinstrealisering via god kvalitet og pris på de udbudte kontrakter på grund af høj kvalitet i udbuddene og lave transaktionsomkostninger.
  3. Professionel projektledelse og videndeling med kommunens medarbejdere og fagcentre.

Rammeaftalen omfatter to hovedydelser: for det første gennemførelse af konkrete udbudsprojekter. Og for det andet løbende rådgivning og optimering af indkøbsprocesser, paradigmer, strategier og tilsvarende tilknyttede ydelser, hvor begge hovedydelser tilsammen udgør en velsmurt indkøbsfunktion.

 

Primære fokus for markedsdialogen

Gribskov Kommune er særligt interesseret i at høre markedets bemærkninger til snitfladeproblematikker mellem ansvarsområder. Dette både internt i kommunen, men også i forhold til leverandøren selv og andre rådgivere.

Derudover ønsker Gribskov Kommune bemærkninger til den planlagte opdeling i de to hovedydelser. Er snittet mellem de to ydelser skarpt nok, eller er der praktiske eller organisatoriske problemer forbundet med fremgangsmåden, som Gribskov Kommune bør være opmærksom på.

Endelig har Gribskov Kommune udarbejdet en proces for, hvordan konkrete udbudsprojekter kan gennemføres. Dette indebærer blandt andet, at leverandøren bliver forpligtet på en proces og en pris for gennemførelsen af udbudsprojekter.

Interesserede virksomheder er derudover velkommen til at komme med øvrige relevante betragtninger for rammeaftalen.

 

Praktiske informationer

Markedsdialogmøder vil blive gennemført med de interesserede virksomheder ved møder, der bliver afholdt på Gribskov Kommunes rådhus i Helsinge.

Møderne er tidsmæssigt begrænset til maksimalt 45 minutter pr. virksomhed, idet mødet kan kortes ned, såfremt virksomheden alene ønsker at give korte bemærkninger.

Virksomhederne har tillige mulighed for at indsende sine bemærkninger på skrift.

Markedsdialogmøderne vil blive afholdt 25. og 26. maj 2020 i tidsrummet 09.00-15.00.

Tilmelding skal ske til undertegnede senest den 20. maj 2020 med angivelse af

  • tre ønsker i prioriteret rækkefølge om mødetidspunkt, fx den 25. kl. 10.00, den 26. kl. 09.00 og den 26. kl. 14.00.
  • navne på deltagere fra virksomheden. Det henstilles at der maksimalt deltager tre personer fra virksomhedens side.

Spørgsmål og kommentarer til udbuddet er altid velkomne, idet det henstilles at disse sendes senest den 28. maj 2020, så Gribskov Kommune har god tid til at forholde sig til indholdet, inden udbuddet sættes i gang.

Gribskov Kommunes spørgsmål, samt et uddrag af udbudsmaterialet til brug for leverandørernes bemærkninger kan rekvireres hos undertegnede.

Maria Newton
Teamleder
Center for Strategi og HR
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
Tlf.: 7249 6640
mnewt@gribskov.dk

Bilag til markedsdialog

Spørgsmål til markedsdialog