Høring af ansøgning om kystbeskyttelse - Carl Lendorfs Vej 9, 11 og 13

Gribskov kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af eksisterende betonmur og stenkastning på matrikel nr. 87y, 87z og 87ac, Gilleleje By, Gilleleje. Høringsfrist er 20. maj 2019.

Ansøgningen omhandler lovliggørelse af 40 meter betonmur på Carl Lendorfs Vej 13, samt ca. 125 meter stenkastning over muren på Carl Lendorfs Vej 9, 11 og 13. 

Lovgrundlag
Sagen behandles efter kystbeskyttelsesloven § 3 stk. 1. (LBK nr 57 af 21. januar 2019). Lovens formål er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Formålet varetages i sagsbehandlingen ved at afveje følgende hensyn i det ansøgte projekt:

  • Behovet for kystbeskyttelse
  • Økonomisk hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1A. (Hensyn 2 er ikke relevant i denne sag)
  • Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.
  • Rekreativ udnyttelse af kysten
  • Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten
  • Andre forhold.

Yderligere screenes det ansøgte projekt i henhold til miljøvurderingsloven (LBK nr 1225 af 25. oktober 2018) og kommunen vurderer om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering jf. kysthabitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1062 af 21. august 2018).

Bemærkninger til høringen
Spørgsmål og bemærkninger skal rettes til sagsbehandler Stine Kjær Petersen på TMS@gribskov.dk eller 7249 6843. Frist for bemærkninger er 20. maj 2019. Hvis du er fritaget fra digital post, kan du i stedet skrive til Gribskov Kommune, Att: Stine Kjær Petersen, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge.

Bemærkninger indsendt i forbindelse med høringen vil blive medtaget i den videre sagsbehandling. Den endelige afgørelsen efter kystbeskyttelsesloven offentliggøres på kommunens hjemmeside: www.gribskov.dk/afgoerelser. Hvis du har væsentlig individuel interesse i sagens udfald, vil du kunne klage over retslige forhold i afgørelsen. Klagevejledning vedlægges afgørelsen.

Se ansøgningsmateriale for Carl Lendorfs Vej 9,11 og 13