Høring af ansøgning om kystbeskyttelse - Jacobslystvej 24 og 26, Nakkehoved, 3250 Gilleleje

Gribskov kommune har modtaget en ansøgning om etablering af kystbeskyttelse på ejendommen Jacobslystvej 24 og 26, Nakkehoved, 3250 Gilleleje. Ansøgningen sendes i 4 ugers offentlig høring.

Ansøgningen omhandler etablering af ca. 110 meter skråningsbeskyttelse og behandles efter kystbeskyttelsesloven § 3 stk. 1. (LBK nr 78 af 19/01/2017 med senere ændringer)

Kommunen skal foretage en VVM-screening af det ansøgte projekt jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr 1225 af 25. oktober 2018) 

Yderligere skal kommunen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering jf. Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21. august 2018)

Spørgsmål og bemærkninger skal rettes til sagsbehandler Pi Sylvester Harild på pstid@gribskov.dk eller 7249 6846. Frist for bemærkninger er 21. februar 2019.

Se ansøgning inkl. bilag