Høring af ansøgning om kystbeskyttelse: Gilbjergstien 56 og 58, 3250 Gilleleje

Gribskov kommune har modtaget 2 ansøgninger om lovliggørelse af eksisterende skråningsbeskyttelse på matriklerne 3lu og 3cl, Gilleleje By, Gilleleje. Høringsfrist er den 9. maj 2019

Ansøgningerne omhandler lovliggørelse af 35 meter eksisterende skråningsbeskyttelse. 8 meter er beliggende på matr. 3lu og 27 meter er beliggende på matr. 3 cl. Ansøgernes fælles rådgiver oplyser, at formålet med projektet er at beskytte skrænten mod erosion fra havet, ved at etablere en skræntsikring med topkote +3,5 m (DVR 90). Anlægget er opbygget af en fiberdug, 15 cm ral, et lag sten (str. 20/40 cm) og et lag kampesten (str.  80/120 cm).

Lovgrundlag

Sagen behandles efter kystbeskyttelsesloven § 3 stk. 1. (LBK nr 57 af 21. januar 2019). Lovens formål er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Formålet varetages i sagsbehandlingen ved at afveje følgende hensyn i det ansøgte projekt:

  • Behovet for kystbeskyttelse
  • Økonomisk hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1A. (Hensyn 2 er ikke relevant i denne sag)
  • Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.
  • Rekreativ udnyttelse af kysten
  • Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten
  • Andre forhold.

Yderligere screenes det ansøgte projekt i henhold til miljøvurderingsloven (LBK nr 1225 af 25. oktober 2018) og kommunen vurderer om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering jf. kysthabitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1062 af 21. august 2018).

Bemærkninger til høringen

Spørgsmål og bemærkninger skal rettes til sagsbehandler Stine Kjær Petersen på TMS@gribskov.dk eller 7249 6843. Frist for bemærkninger er 9. maj 2019. Hvis du er fritaget fra digital post, kan du i stedet skrive til Gribskov Kommune, Att: Stine Kjær Petersen, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge.

Bemærkninger indsendt i forbindelse med høringen vil blive medtaget i den videre sagsbehandling. Den endelige afgørelsen efter kystbeskyttelsesloven offentliggøres på kommunens hjemmeside: https://www.gribskov.dk/afgoerelser. Hvis du har væsentlig individuel interesse i sagens udfald, vil du kunne klage over retslige forhold i afgørelsen. Klagevejledning vedlægges afgørelsen.

Se ansøgningsmateriale for Gilbjergstien 56 

Se ansøgningsmateriale for Gilbjergstien 58