Høring af forslag til lokalplan 521.04 for boliger, Kirsebærhaven, Ramløse

Udvalget, Udvikling, By og Land har den 19.02.2019 godkendt at sende lokalplanforslaget i høring. Se venligst forslag til lokalplan for nærmere orientering. Miljø, Klima og Kyst traf den 19.02.2019 en beslutning om, at der ikke skal laves miljøvurdering af planforslagene. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.